HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Blanketter m m
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Åtgärdsplan
Blanketter för dokumentation
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
Litteratur
Redovisning av inventeringsresultatet

Innehåll i redovisningen
Redovisningen kan bestå av:
  • Inventeringsrapport
  • Inventeringsblanketterna A1–A4
  • Ritningar med markeringar av provtagning
  • Analysprotokoll från laboratorium
  • Blankett B för redovisning till miljökontoret

Inventeringsrapporten kan innehålla en sammanställning av provtagning, beskrivning av hur inventeringen har genomförts, bedömning av åtgärder, foton med mera. Det är viktigt att den som inventerat även redovisar sådant som inte varit åtkomligt vid inventeringen.

Inventeringsblankett A (A1–A4) är till för fastighetsägarens egen dokumentation, medan blankett B är en sammanställningsblankett som ska skickas till miljökontoret. Se vidare under rubriken Blanketter för dokumentation, i menyn till vänster.

Allt som är undersökt ska dokumenteras. De prover som tagits för analys markeras på ett tydligt sätt på en ritning eller med hjälp av foton, och analysresultatet dokumenteras i protokollet. Fastighetsbeteckningen ska finnas med i analysprotokollen från laboratoriet, för att provresultatet ska kunna kopplas till rätt fastighet. Detta är viktigt om till exempel miljökontoret begär en närmare redovisning från inventeringen.

Längden av fogar med PCB bör bedömas så att den kan anges i anbudsförfrågan för saneringsarbetet. Då kan man också bedöma mängden fogmassa som ska tas om hand. En fog som är cirka 15 mm bred innehåller normalt 0,2 till 0,3 kg fogmassa per löpmeter fog. Med hjälp av analysresultaten kan sedan den totala mängden PCB uppskattas. Ta hjälp av inventeringsblankettens formel för beräkning av mängd PCB.

På motsvarande sätt kan mängden PCB i golvmassor beräknas. Även för detta finns en formel på inventeringsblanketten.

Fastighetsägaren bör spara all dokumentation från inventeringen, även då sanering är genomförd. Då kan man gå tillbaka och se t ex var fogmassa med PCB har funnits. Detta har betydelse vid framtida rivning eller vid nästa byte av fogmassa. På grund av återvandring kan nämligen även den nya fogmassan ha halter över 50 mg/kg, vilket innebär att fogmassan blir farligt avfall även denna gång. En mer omfattande sanering kan behöva göras i samband med rivning för att restmaterialet som suttit intill fogmassan ska kunna återvinnas.

På samma sätt vandrar PCB från golvmassor in i underliggande material, som då blir förorenat med PCB.

Rapportering till kommunen
Följande bör redovisas till miljökontoret i din kommun:
  • Blankett B
  • Annan dokumentation, om miljökontoret så begär
  • Åtgärdsplan om PCB finns i fog- eller golvmassor

När inventeringen är klar ska resultatet för varje inventerad byggnad från perioden 1956–1973 rapporteras till miljökontoret i kommunen. Använd gärna blankett B och rapportera inventeringsresultatet till kommunen även om ingen PCB har hittats vid inventeringen.

Miljökontoret kan komma att fråga hur inventeringen har gått till. Därför är det lämpligt att bifoga en sammanställande rapport till sammanställningsblanketten (se ovan).

Om det finns PCB i byggnaden så ska en åtgärdsplan lämnas in till miljökontoret tillsammans med redovisningen från inventeringen. Blankett finns att hämta, se menyn till vänster.

Enligt PCB-förordningen skulle inventeringsresultatet vara redovisat till miljökontoret senast den 30 juni 2008. Den fastighetsägare som inte hunnit med detta kommer kommer troligen att få ett föreläggande från miljökontoret.

Genom rapporteringen får miljökontoret information om hur långt inventeringsarbetet har kommit och vilka mängder PCB som man har funnit i byggnader inom kommunen. Detta blir en hjälp i deras rådgivnings- och tillsynsarbete.

Tveka inte att kontakta ditt miljökontor om du har frågor!

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum