HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Inventering
Vem kan inventera PCB?
Förberedelser
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Etiketter
Svårigheter
PCB i mark
Enligt förordningen (2007:19) om PCB m m ska vi inventera och sanera PCB i de byggnader eller anläggningar som är uppförda eller renoverade 1956 – 1973. All inventering skulle varit klar den 30 juni 2008 och saneringen den 30 juni 2016.

Allmänt om inventering

PCB i byggnader kan finnas i

  • fogmassor
  • vissa golvmassor
  • förseglingsmassa isolerrutor
  • kondensatorer till lysrör, tvättmaskiner, oljebrännare m m
PCB-förordningen ställer tydliga krav på att fogmassor och golvmassor måste inventeras. PCB-förordningen innehåller också krav på märkning av isolerrutor och utrustning med kondensatorer som innehåller PCB, vilket innebär att även sådana ska inventeras. Fastighetsägarna ansvarar för detta.

Observera vid inventering att även andra material kan innehålla PCB, i en lägre halt men ändå över gränsen för farligt avfall. De kan ha kontaminerats av t ex angränsande PCB-haltiga golv- och fogmassor. Läs mer om kontaminerade material.

Men kraven i förordningen omfattar inte en- och tvåbostadshus som ”ägs av fysiska personer eller dödsbon och som är indelade som småhus enligt fastighetstaxeringslagen”. Om en sådan fastighetsägare får kunskap om problemet, är rekommendationen naturligtvis att undersöka om huset är byggt eller renoverat under perioden 1956 – 1973, att i så fall inventera PCB och vid behov sanera enligt gällande regler.

Allmänt om inventering av fog- och golvmassor med PCB
På alla typer av fogmassor och golvmassor ska prover tas och skickas till laboratorium för analys. (Silikonmassor i kök och badrum behöver inte undersökas, däremot utvändiga silikonmassor. De kan vara förorenade av PCB.)

Inventeringen ska vara väl dokumenterad och redovisa de massor som provtagits och var de finns. Om analysen visat att de innehåller PCB ska PCB-halterna anges. En bedömning ska göras av hur mycket det finns av varje typ av massa som innehåller PCB samt vilka mängder PCB som kan finnas totalt.

Om man funnit PCB i fog- eller golvmassor ska dokumentationen vara underlag för beställning av sanering. Den ska också sparas som underlag för bedömning av framtida åtgärder som berör fog- och golvmassor som innehåller lägre halter PCB och inte har sanerats eller där PCB kan finnas kvar i t ex fogkanter efter sanering.

Läs om inventering under följande rubriker

Se bildexempel på var fogmassor kan finnas under rubriken Fogmassor > Bildexempel

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum