HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Blanketter m m
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
Litteratur
Förslag till AF-texter för upphandling av PCB-sanering av fogmassor - nu enligt AMA AF 12

Uppdaterade AF-texter


Här nedan finns ett bearbetat förslag till AF-texter. Det nya textförslaget har tagits fram av Bengt Gustafsson och Gunilla Rex, Miljökonsultgruppen i Stockholm HB, med synpunkter från Bo Samuelsson, Svensk Byggtjänst.
I förslaget till uppdaterad text, daterat 14-01-27, har sedan vissa justeringar gjorts:
 -  AFB.52 (Kommentar om att alla som sanerar bör vara utbildade.)
 -  AFG.11 (Avfall får även förvaras i låst utrymme inomhus.)
 -  AFG.51 (Skydd på ställning får ej vara vindtätt för att ställningens CE-märkning ska gälla.)
Det nu gällande förslaget till AF-texter är daterat 14-04-10. Viss uppdatering har gjorts 2017-09-21, se nederst på denna sida.


Ställ krav på saneringen och kontrollera genomförandet!

För en väl genomförd fogsanering med god kvalitet på arbetet och lämpliga skyddsåtgärder krävs att fastighetsägaren (eller dennes konsult) såväl som entreprenören har kunskap och kompetens om PCB och hur det bäst ska saneras. Det är vid upphandlingen som beställaren har möjlighet att ställa kvalitetskraven, diskutera genomförandet och skapa förutsättningar för att få ett bra arbete utfört.

Det finns också en förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll, som ställer krav på fastighetsägaren att kontrollera att saneringsarbetet utförs på rätt sätt.

Fastighetsägare bör anlita entreprenörer som deltagit i utbildning för sanering 
enligt anvisningar i "Handledning för fogentreprenörer. Sanera PCB-haltiga fogar", som tidigare gavs ut av SFR (Svenska Fogbranschens Riksförbund). Nu heter organisationen Fog & Brandskyddsföretagen. Handledningen kan beställas från Fog & Brandskyddsföretagen, kansliet@fbforetagen.se eller via telefon, Johan Olofsson, 070-308 99 46. Anvisningar för saneringsarbetet finns också i "PCB-handboken" utarbetad av Miljökonsultgruppen. Handboken kan köpas från Svensk Byggtjänst.

Miljökonsultgruppen rekommenderar att alla som ska delta i saneringsarbetet har utbildning i PCB-sanering genom Fog & Brandskyddsföretagen, Riv- och Saneringsentreprenörerna eller annan kursanordnare. Läs mer på sidan
Utbildning - PCB-sanering.


Information till användaren


Texterna är dels råd- och anvisningstext, dels förslag till AF-texter att använda då man upprättar Administrativa föreskrifter enligt AMA AF 12.

De texter som tidigare tagits fram och som ansluter till AMA AF 07 ligger kvar under en övergångsperiod. (AF-texter enligt AMA AF 07)

Texterna är skrivna för entreprenader där ”Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06, gäller.

Avsikten med texterna är att de ska vara en hjälp för att ställa krav på entreprenören så att saneringsarbetet utförs på ett sätt som minimerar spridning av PCB till omgivningen. Samtidigt ska entreprenören ha möjlighet till teknikutveckling då det gäller metoder och hjälpmedel för hur arbetet ska bedrivas. Utvärdering av ny teknik bör göras av någon som har nödvändig kunskap.

AF-texterna avser endast sanering. De avser utvändig och invändig sanering av fogmassor med PCB och bör också i lämpliga delar kunna användas för sanering av golvmassor med PCB. Texterna måste anpassas till det aktuella projektet. Stryk det som ej är relevant och komplettera med relevanta föreskrifter ur AMA AF 12.

AF-texterna har reviderats 2017-09-21:
-  SAKAB har ändrats till Forum Waste Solutions (gäller från april 2017).
-  Hänvisning har lagts in när det gäller underlag för utbildning i PCB-sanering: Miljökonsultgruppens ”PCB-handbok, Sanering av PCB i byggnader, sept 2016”, kan användas som alternativ till SFRs handledning "Sanera PCB-haltiga fogar, Handledning för fogentreprenörer".

Här finns förslag till AF-texter enligt AMA AF 12 att ladda ner

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum