HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Rivning
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Kunskap om PCB inför rivning, renovering och ombyggnad

Före underhållsåtgärder eller renovering och före rivning eller ombyggnad av en byggnad eller del av en byggnad måste fastighetsägaren alltid ta reda på om det finns miljö- och hälsofarliga ämnen som kommer att bli berörda av de planerade åtgärderna. Om det inte finns dokumentation över var sådana ämnen finns behöver alltså en materialinventering göras även vid mindre omfattande åtgärder. Den ska som minst omfatta material och produkter som kan innebära en hälsorisk då de tas bort och som kommer att bli farligt avfall. PCB-haltiga material hör till den kategorin.

2009-01-01 började förändringar i arbetsmiljölagstiftningen gälla: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete (föreskrifter om byggarbetsmiljösamordnare). Där anges:
Inför rivning, ombyggnad eller renovering av ett objekt eller del av ett objekt ska riskerna med hälsofarligt material beaktas. ... Vad särskilt gäller hälsofarligt material ska, innan rivningsarbetet påbörjas, förekomsten av sådant material i objektet klarläggas. Om kunskap inte kan nås på annat sätt ska provtagning och, om det behövs, analys av provet eller proven äga rum.

Har fastighetsägaren tidigare inventerat och sanerat PCB och det finns en noggrann dokumentation, så finns underlag för att veta var det finns PCB som måste tas om hand inför en rivning. Ibland kan det krävas kompletterande undersökningar när arbetet har påbörjats och byggnadsdelar som tidigare varit dolda friläggs.
Läs t ex rapporten 2002 från projektet Spridning av PCB från fogmassor till angränsande material.

Läs närmare om inventering.

Isolerrutor samt elutrustning med kondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB ska före rivning märkas med en etikett om innehåll av PCB (se avsnittet Inventering av PCB).

Hantering av PCB-haltiga material vid rivning, se rubrikerna i menyn till vänster.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum