HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Vad är PCB?

PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som man fann i miljön i mitten av 1960-talet (Sören Jensen 1966). Att ämnena är svårnedbrytbara – stabila – innebär att de anrikas i näringskedjan när de kommer ut i miljön. PCB-föreningarna har skadliga effekter på djur och människor. PCB har tillverkats och använts därför att de har flera värdefulla tekniska egenskaper. De har använts i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer och även som mjukgörare i t ex fogmassor.

Polyklorerade bifenyler
Förkortningen PCB står för polyklorerade bifenyler och består kemiskt av två bensenringar som i olika grad är mättade med klor. Teoretiskt kan det finnas 209 olika klorerade bifenyler, men man har bara hittat knappt 150 sådana i tekniska produkter och ännu färre i prover som har tagits i miljön.

POPs-ämnen
PCB finns på den lista över svårnedbrytbara organiska miljögifter, så kallade POPs (persistent organic pollutants), som ska elimineras enligt Stockholmskonventionen – en internationell överenskommelse som trädde i kraft 2004.

Tekniska egenskaper och användning
De flesta PCB-föreningar är trögflytande oljelika vätskor. De har flera värdefulla tekniska egenskaper och har använts i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer och även som mjukgörare i plast och i fogmassor. PCB användes i Sverige bland annat i den stora satsningen på bostadsproduktionen på 60-talet (miljonprogrammet), där PCB tillsattes som mjukgörare i de fogmassor som var till för att täta och ta upp rörelser i fasader av t ex betongelement.

PCB lagras i fett
PCB är fettlösliga ämnen och de lagras därför i fettvävnad hos djur och människor. PCB bioackumuleras, vilket innebär att det är högre halt PCB i levande organismer än i omgivande miljö. Man säger också att PCB biomagnifieras, det vill säga ju högre upp i näringskedjorna man kommer desto högre halt av PCB finner man.

PCB förbjöds
När man blev medveten om effekterna av PCB i miljön förbjöds PCB 1972 i öppen användning i Sverige. Sedan dess har man alltså inte fått montera fogmassa med PCB i fogar eller lägga in golvmassa med innehåll av PCB. Förbud mot viss annan användning (t ex i elektriska komponenter) infördes 1978 och totalförbud infördes 1995. PCB-halterna har nu minskat i miljön men minskningen har planat ut under de senaste åren, och det är därför viktigt att stoppa den spridning av PCB till miljön som fortfarande pågår.

I fogmassor har klorparaffiner i vissa fall använts i stället för PCB både före och efter att PCB hade förbjudits.

Läs mer om klorparaffiner här.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum