HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Frågor
Fråga oss
Om klorparaffiner
Om klorparaffiner

Vi ska sanera fogmassor som inte innehåller PCB men klorparaffiner - hur ska vi göra?
(Vi skrev om frågan 17-12-08, och kompletterade 19-05-23 betr avfallshantering.)

Information från Naturvårdsverket 2020 om kortkedjiga klorparaffiner finns i dokumentet som vi länkar till längst ner på denna sida. Det är Sveriges plan för implementering av Stockholmskonventionen.


Skyddsåtgärder bör vidtas vid sanering av fogmassor med klorparaffiner

Klorparaffiner är giftiga ämnen som bland annat kan finnas i byggprodukter, t ex som mjukgörare i förseglingsmassor i isolerrutor, fogmassor och golvmattor av PVC. I fogmassor har klorparaffiner i vissa fall använts i stället för PCB både före och efter att PCB hade förbjudits. Om man fått veta att fogmassor eller plastmattor som ska tas bort innehåller klorparaffiner bör skyddsåtgärder vidtas, se förslag nedan. Klorparaffiner är mindre giftiga än PCB, men särskilt de kortkedjiga ska man skydda sig mot om man ska arbeta med material som innehåller klorparaffiner.

Egenskaper och förekomst
Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är de farligaste och har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och miljön. De finns med på EUs POPs-förordning, (EU) 850/2004, som gäller också i Sverige och där även PCB finns med. (POPs = Persistent Organic Pollutants = Långlivade organiska föroreningar.) POPs-förordningen förbjuder eller begränsar användningen av 22 ämnen.

Mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) är mindre farliga än de kortkedjiga. Användningen av båda dessa typer har minskat kraftigt under 1990-talet, främst efter 1996. Klorparaffiner i PVC-mattor slutade i Sverige att användas 1996. I fogmassor har klorparaffiner i vissa fall använts i stället för PCB både före och efter att PCB hade förbjudits. Klorparaffiner kan därför finnas t ex i fogmassor och förseglingsmassor i isolerrutor.

Anmälan?
Enligt uppgift från Naturvårdsverket krävs ingen anmälan enligt PCB-förordningen eller förordningen om miljöfarlig verksamhet för att ta bort fogar som innehåller klorparaffiner. Men det kan vara aktuellt med anmälan enligt plan-och bygglagen vid t ex en rivning.

Arbetsmiljö och miljöskydd
Om plastmattor med klorparaffiner ska rivas ut är det lämpligt att använda handskar och någon typ av andningsskydd. Vid slipning av lim och betong där en matta har legat ska andningsskydd användas och dammspridning minimeras genom att dammet samlas upp med kraftig dammsugare. Avluften leds ut utomhus, och rummet bör avgränsas från angränsande lokaler.

På en fråga till Arbetsmiljöverket svarar AV att de inte har något specifikt gränsvärde för klorparaffiner och inget vetenskapligt underlag för klorparaffiner. AV skriver att man bör använda samma typ av skyddsutrustning som man använder vid PCB-sanering om det finns risk för hälsofarlig exponering för klorparaffiner, exempelvis vid upphettning genom slipning.

Det är arbetsgivaren som har ansvar för de anställdas arbetsmiljö. Då man misstänker att sanering kan innebära en hälsoskadlig exponering ska arbetsgivaren göra en riskbedömning och välja lämplig skyddsutrustning och rutiner för att minimera riskerna. Tilläggas kan att AFS 2011:19 alltid gäller när det handlar om kemiska risker i arbetsmiljön.
En möjlighet är att mäta hur den faktiska exponeringen ser ut för dem som arbetar med sanering. Kanske kan en arbetsmiljöingenjör hos företagshälsovården hjälpa till med detta.

Om riskerna vid bearbetning bedöms kräva personlig skyddsutrustning som vid PCB-sanering bör även skydd för omgivningen och den yttre miljön göras på samma sätt som vid PCB-sanering.

Det är lämpligt att vid sanering av fogmassor med klorparaffiner använda personlig skyddsutrustning med bl a andningsskydd med gas- och partikelfilter vid bearbetning med elektriska verktyg.

Ej krav på slipning
Naturvårdsverket ställer inga generella krav på att fogkanterna ska slipas då fogmassan skurits bort. Men om det skulle visa sig att det vandrat in klorparaffiner i intilliggande material så kan slipning vara aktuellt.

Avfallshantering
Om fogmassor med klorparaffiner innehåller mer än 2 500 mg/kg (0,25 %) för SCCP/MCCP ska de behandlas som farligt avfall. (Kan jämföras med PCB som är farligt avfall vid halter över 50 mg/kg). Om det finns både SCCP och MCCP har halter över 1 000 mg/kg ska halterna för de båda föreningarna summeras. Annars räknas bara det som överstiger 1 000 mg/kg.
Ex 1: 1200 ppm SCCP och 1500 MCCP blir då 2700 ppm och blir farligt avfall.
Ex 2: 2400 ppm SCCP och 900 MCCP blir 2400 ppm ihop och räknas inte som farligt avfall.

Om halten av kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) ligger över 10 000 mg/kg (1 %) ska avfallet dessutom hanteras enligt POPs-förordningens krav på destruktion eller irreversibel omvandling. I praktiken kan det innebära förbränning av avfallet hos Fortum Waste Solutions i Kumla (f d SAKAB). Där förbränns klorparaffinhaltigt material i samma anläggning som PCB.


Läs mer
Sveriges plan för implementering av Stockholmskonventionen, uppdaterad 2020. Planen är på engelska men har svensk sammanfattning på sid 8 - 10 om CCCP. Swedish National Implementation Plan for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. Ladda ner dokumentet från denna sida.

Den som är mer intresserad kan läsa en artikel om klorparaffiners toxikologiska risker som AV hänvisar till, se https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225654/.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum