HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Sanering av fogmassor med PCB

Kommentar till bilden på startsidan och bilden nedan: Mannen som skär ut fogmassa med vibrerande kniv borde ha ett avvibrerande handtag på verktyget. Vibrationshandskar kan också vara till hjälp. Läs mer på denna sida.

Detta ska vi sanera
Fog- och golvmassor med mer PCB än 500 mg/kg skulle ha sanerats senast den 30 juni 2016 om inte den lokala tillsynsmyndigheten (miljökontoret) har gett dispens. Fog- och golvmassor med halter mellan 50 och 500 mg/kg räknas också som PCB-haltiga och ska saneras senast i samband med ombyggnad, renovering eller rivning. Fogmassor som sanerats efter 1998 behöver inte saneras om nu.

En uppdatering av PCB-förordningen gjordes i augusti 2010. Vid den tidpunkten hade redan många fogmassor sanerats och förordningen anger att byggnader som sanerats efter år 1998 inte behöver kontrolleras och saneras igen till den 30 juni 2016. Däremot måste man undersöka de utbytta fogmassorna vid ombyggnad, renovering eller rivning och då sanera dem på nytt om de innehåller mer PCB än 50 mg/kg. I vissa fall kan det vara möjligt att få dispens från sanering under en viss tid.

Fastighetsägaren har ett övergripande ansvar för saneringen

För en väl genomförd fogsanering med god kvalitet på arbetet och lämpliga skyddsåtgärder krävs att både fastighetsägaren (eller dennas konsult) och entreprenören har kunskap och kompetens om PCB och hur det bäst ska saneras.

Fastighetsägaren har ett övergripande ansvar för hur saneringen genomförs. Fastighetsägaren styr genomförandet av saneringsentreprenaden dels genom de krav på entreprenörens kompetens, erfarenhet och kvalitetsarbete som ställs vid upphandlingen av entreprenaden, dels genom att kontrollera det löpande saneringsarbetet. Kontrollen kan göras till exempel genom att fastighetsägaren själv eller genom anlitad hjälp besöker arbetsplatsen ofta, för att förvissa sig om att arbetet utförs på avtalat sätt.

Beträffande lagkrav som gäller för sanering, se denna sida.
Läs om Krav på sanerare.


Information om hur sanering ska genomföras
Läs handledningen Sanera PCB-haltiga
fogar, Handledning för fogentreprenörer, som nu ges ut av Fog & Brandskyddsföretagen (tidigare framtagen av SFR). Handledningen beställs från Fog & Brandskyddsföretagen, kansliet@fbforetagen.se eller via telefon, Johan Olofsson, 070-308 99 46.

Se även Branschrekommendation
för åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor, som finns att ladda ner här. Dessa två skrifter ger tillsammans en bra bild av hur sanering bör gå till.

Ett alternativ är att läsa PCB-handbok, Sanering av PCB i byggnader, Miljökonsultgruppen i Stockholm, september 2016. Den kan köpas från Svensk Byggtjänst.

Bilden nedan visar en fogsanerare med full skyddsutrustning (overall, friskluftsmask med gas- och partikelfilter, handskar, hörselskydd) som skär ut fogmassa med en oscillerande kniv. Observera dammsugarmunstycket vid verktyget som samlar upp PCB-gaser och partiklar.

Arbetaren har dessutom på sig utrustning för mätning av PCB i luften. Bilden är tagen i projektet Åtgärder vid sanering av fogmassor med PCB (2005).
Foto: Gunilla Rex

 

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum