HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Blanketter m m
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
Litteratur
Litteraturlista
1997 Naturvårdsverkets rapport PCB i fogmassor ...
1997 Kondensatorer, lista 1997
2000 Broschyr el-utrustning
2001 Seminarier och projekt i Stockholm 2000 - 2001
2001 Rapport Inventering med hund
2001 Rapport PCB i inomhusmiljön
2002 FoU-projekt om PCB-spridning
2006 Branschrekommendationer - Riv- och Saneringsentreprenörerna
2006 Branschrekommendationer ... på engelska
2006 Broschyr från Miljöförvaltningen Stockholm
2010 NV-rapport Uppföljning av inventering och sanering
2013 Glasbroschyr Demontering ...
2014 Förslag till AF-texter för sanering enligt AMA AF 12
2015 Rapport Uppföljning av sanering ...
2017-04 Glaslista från Svensk Planglasförening
2019 NV-rapport Inventering och sanering ... på svenska o engelska
FoU-projekt om PCB-spridning 2002

Syftet med projektet har varit att studera i vilken omfattning PCB sprids och vilka halter man kan förvänta sig i betong, lättbetong, tegel, trä och plast i relation till halten i fogmassan. Dessutom ingick i projektet att göra en en bedömning av lämplig hantering av PCB-förorenade byggprodukter vid fogsanering och rivning samt lämpliga sanerings- och rivningsmetoder utifrån dagens kunskap om spridningssätt till miljön samt hälso- och miljöeffekter av PCB.

Målet var att ta fram rekommendationer för byggsektorn för saneringsmetoder, rivningsmetoder och restprodukthantering vid rivning.

Med bidrag från SBUF har projektet genomförts inom ramen för FoU-Väst av Projektet PCB i byggnader inom Byggsektorns Kretsloppsråd av FoU-Väst i samarbete med Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) och Svenska Fogbranschens Riksförbund.

Rapporten Spridning av PCB från fogmassor till angränsande material (FoU-Väst, Rapport 0202, av Gunilla Rex, Mikael Sundahl och Ingvar Folkesson) kan hämtas från SBUFs webbplats. 

Här finns en sammanfattning.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum