HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Vi måste se till att PCB inte sprids i naturen!

Problemet med PCB i byggnader uppmärksammades på allvar i slutet av 1990-talet och ett omfattande arbete har sedan dess bedrivits för att komma till rätta med problemet.

År 1998 antog Kretsloppsrådet ett handlingsprogram för PCB i byggnader
Detta innebar att byggsektorn frivilligt åtog sig att sanera bort all PCB som innebär stor risk för hälsa och miljö. Från den 1 mars 2007 finns dessutom en förordning som kräver att fastighetsägarna ska inventera och sanera PCB i sina byggnader. I och med förordningen om PCB är det nu lagkrav på fastighetsägare att inventera och sanera PCB. Förordningen har tillkommit därför att myndigheterna inte varit nöjda med vad som genomförts i det frivilliga åtagandet.

Åtagandet – som fortfarande gäller – innebar att fog- och golvmassor med en halt över 0,05 viktprocent ska saneras bort även om de inte är tekniskt slut. Samma värde gäller nu som krav på sanering av fog- och golvmassor enligt PCB-förordningen (2007:19).

I byggsektorns åtagande ingår också att inventera även isolerrutor och kondensatorer som kan innehålla PCB. Detta är inte ett tydligt formulerat krav i PCB-förordningen, men däremot finns krav på märkning av dessa produkter. För att kunna märka upp dem måste man inventera även isolerrutor och kondensatorer. Resultatet av inventering av dessa produkter bör också redovisas till kommunens miljökontor.


Kretsloppsrådets ställningstagande då projektet ”PCB i byggnader” pågick (1998 - 2002)
Följande citat är klippt ur det uttalande som Bernt Johansson, dåvarande ordförande i Byggsektorns Kretsloppsråd, gjorde i inledningen till broschyren Sanera PCB. Denna broschyr togs fram i inledningen av PCB-projektet år 1998.


”Byggsektorns Kretsloppsråd har antagit ett handlingsprogram för PCB i byggnader, som syftar till att inventera och sanera byggprodukter som innehåller PCB. Programmet innebär att vi i byggsektorn har åtagit oss att se till att de PCB-haltiga material som innebär stor risk för hälsa och miljö skall vara bortsanerade till 2002/2003. Det är i första hand landets fastighetsägare som har ansvaret för att identifiera och byta ut byggmaterial som kan sprida PCB till omgivningen. 


...


Kretsloppsrådet ser allvarligt på de skador som PCB kan medföra och har därför startat projektet PCB i byggnader. Här samordnas aktiviteterna för att ta hand om PCB i byggnader. För att arbetet skall lyckas krävs en bred samverkan inom hela byggsektorn.


...

 
Vi måste se till att PCB inte sprids i naturen!”
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum