HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Hur sprids PCB?

•  PCB från fogmassor kan spridas till omgivningen via luften och i partiklar som faller ner
    på marken.
•  PCB i t ex fogmassor sprids in i angränsande material.
•  PCB i rivningsmaterial som hamnar på en vanlig soptipp läcker ut i miljön.
•  PCB ackumuleras i näringskedjan: från fisk till fåglar, sälar och människor.

PCB kan läcka ut från befintliga fogar och förorena intilliggande byggnadsdelar samt spridas till omgivande mark och luft. När PCB väl kommit ut i miljön, tas det väldigt lätt upp av levande organismer och kan så småningom hamna i djur som människan äter. PCB har idag fått en så storskalig spridning att vi kan finna spår av PCB överallt omkring oss.

PCB sprids bland annat från byggmaterial
PCB sprids både genom att det läcker ut från bland annat fogmassor i våra byggnader och genom att PCB som sedan tidigare finns i miljön flyttar sig med vind och vatten. Det läckage som kommer från byggmaterial har vi möjlighet att förhindra genom att sanera de PCB-haltiga material som innebär stor risk för hälsa och miljö.

Bilden nedan visar i princip hur PCB sprids från fogmassa till angränsande material, luft och mark.

Stora avstånd och lång tid
Att PCB är stabilt och bryts ner mycket långsamt (har hög persistens) innebär att det har möjlighet att spridas över stora avstånd och kommer att finnas i miljön under lång tid. Det medför ju också att djur och människor kommer att vara exponerade för PCB under lång tid. Det tar också lång tid innan begränsning av utsläpp och andra åtgärder får effekt.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum