HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Inventering
Vem kan inventera PCB?
Förberedelser
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Etiketter
Svårigheter
PCB i mark
Förberedelser för inventering

Det finns ett antal viktiga punkter att tänka på och förbereda inför en inventering.

 • Avsätt tillräckligt med tid för inventeringen, så att inte produkter med PCB missas eller dokumentationen blir bristfällig.

 • Se gärna till att två personer hjälps åt vid inventeringen. Det är mycket att hantera – framför allt när prover ska tas på fog- och golvmassor.

 • Tänk igenom om det behövs hjälpmedel i form av stegar och annat.

 • Tänk igenom arbetsmiljöaspekter på inventeringen.
  -  Finns det till exempel risk för fall?
  -  Kan det vara farligt att gå in i utrymmen som inte använts på länge eller att gå in i
     driftutrymmen där det kan finnas fri asbest?
  Den som ska göra inventeringen behöver förbereda sig för att förhindra skador.

 • Utred och avtala före inventeringen vad som gäller beträffande så kallad förstörande provtagning. (Med förstörande provtagning menar vi att provtagningen innebär ingrepp som skadar ytskikt eller byggnadsdelar och som kräver speciella åtgärder för att återställa det som skadats.)
  Om prover av olika skäl inte tas ut, så är inte inventeringen komplett. En ny inventering måste då göras vid ett senare tillfälle, till exempel i samband med en sanering. 

 • Ta fram ritningsunderlag (planer, fasadritningar) och annan dokumentation om byggnaden som underlag för inventeringen.

 • Undersök byggnadens historik. Kanske finns det någon som minns vilka verksamheter som tidigare funnits i byggnaden? All sådan information underlättar inventeringen.

 • Se till att all utrustning som behövs för eventuell provtagning finns tillgänglig.

 • Planera inventeringen utifrån olika produkter invändigt och utvändigt.

 • Undersök tillgänglighet med mera.

 • Informera boende och lokalanvändare som berörs av inventeringen.

 • Ordna tillträde till lokaler – nycklar o d – och tillträde till ett par lägenheter i bostadshus.

 • Försök se till att en fastighetsskötare eller annan person som känner till lokalerna deltar vid inventeringen.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum