HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Inventering
Vem kan inventera PCB?
Förberedelser
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Etiketter
Svårigheter
PCB i mark
Kondensatorer
I PCB-förordningen finns krav på att kondensatorer som misstänks innehålla PCB ska märkas upp. Enligt Naturvårdsverket ska detta tolkas som att de ska inventeras.
 
PCB kan finnas i små kondensatorer i elmotorer och lysrörsarmaturer samt i större kondensatorer och transformatorer. Miljöinventeringen bör utföras av en person som har tillräcklig kunskap för detta arbete.

Då man finner utrustning med en kondensator som innehåller eller misstänks innehålla PCB, ska detta antecknas i inventeringsprotokoll och utrustningen ska enligt PCB-förordningen märkas upp så att man ser på plats att den kan innehålla PCB.

Är du osäker vid inventering men misstänker PCB - märk med etikett, så att avfallet senare tas omhand på rätt sätt!            
 

PCB kan finnas i små kondensatorer
Små kondensatorer som väger 100 - 400 gram används i elektrisk utrustning för motorstart, för kompensering av reaktiv effekt, för glättning av växelström och för avstörning. De hittas som startkondensatorer i enfasmotorer i t ex fläkt till oljebrännare, i cirkulationspumpar, tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare och köksfläktar. 

I lysrörsarmaturer som tillverkades på 1960- och 1970-talen var PCB-kondensatorn den mest använda. Sådana finns bland annat i industrilokaler, kontor och garage, det vill säga platser där det finns många armaturer.

Det finns flera typer av kondensatorer: pappers-, metallpappers-, elektrolyt samt plastfoliekondensatorer. Alla dessa varianter förekommer i motorkretsar och lysrörsarmaturer.

I äldre utrustning är det vanligast med kondensatorer med papper eller olja som isolering. Metallpapperskondensatorer har funnits sedan 1930-talet och innehåller mineralolja. Dessa är utvändigt märkta med MP och de innehåller inte PCB.

Sedan början av 1950-talet har man använt PCB-olja eller mineralolja i små papperskondensatorer. Mängden PCB-olja i en kondensator är cirka 50 gram.

Fram till det svenska PCB-förbudet 1972 var små oljekondensatorer med eller utan PCB standard i lysrörsarmaturer och som startkondensator i tvättmaskiner och andra vitvaror.

Efter förbudet mot PCB i öppen användning i Sverige 1972 ersattes de svenska PCB-kondensatorerna efterhand med metallpappers- och plastfolietyperna. I andra länder användes däremot PCB-kondensatorer ända in på 1980-talet. Det finns därför risk för att PCB-kondensatorer finns i importerad utrustning i svenska byggnader, till exempel i fläktar och pumpar som installerats så sent som på 1980-talet.

PCB i större transformatorer och kondensatorer
Den största användningen för PCB-olja var i större elektriska apparater med vikt över 1 kg. I ställverk och elcentraler tillhörande äldre fastigheter kan finnas både transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB-olja. Naturvårdsverket och Elinstallatörsföreningen har förteckningar på fabrikat av apparater som innehållit PCB.

Elinstallatören är rätt person att genomföra inventering av PCB-förekomst i detta fall. Elektrisk utrustning (med eller utan PCB) ska hanteras enligt avfallsförordningen (2020:614).

Hur bedömer vi kondensatorer vid inventering?
Att avgöra om en kondensator innehåller PCB kräver expertkunskap och oftast analys. Det är praktiskt att anta att alla kondensatorer i utrustning som installerats en bit in på 1980-talet innehåller PCB och därmed blir farligt avfall.

Utifrån de krav som nu ställs i lagstiftningen på behandling av el- och elektronikavfall, så kommer kondensatorerna att behandlas rätt om de sitter kvar i armaturer eller på motorer, som lämnas till en anläggning som certifierats för behandling av el-avfall.

Märkning av kondensatorer med PCB
När du hittar utrustning med en kondensator som innehåller eller misstänks innehålla PCB, ska detta antecknas i ett inventeringsprotokoll. Utrustningen ska enligt PCB-förordningen märkas, så att det vid byte, reparation eller rivning uppmärksammas att kondensatorn kan innehålla PCB. Märkningen bör kunna göras antingen i elcentralen för den anläggning där de misstänkta kondensatorerna finns eller inför rivning direkt på utrustningen.

Information om etiketter finns under rubriken Inventering > Etiketter.

Läs mer
Om du vill veta mer om hur man identifierar PCB i kondensatorer finns information i Fragmenteringsbranschens och Renhållningsverksföreningens (numera Avfall Sverige) broschyr Stoppa PCB! från 2000. Denna är dock inte uppdaterad sedan nya förordningar trätt i kraft.  
Hämta broschyren här.
OBS! Det är också osäkert om alla uppgifter om kondensatorer utan PCB är korrekta i broschyren. 
Där anges ett antal fabrikat på kondensatorer som enligt andra uppgifter INTE innehåller PCB, t ex Bosch. Det finns en Australisk lista över kondensatorer och där finns kondensatorer av t ex märket Bosch angivna med PCB-innehåll.
Den australiska listan finns via denna länk.

Varning för listor
Det finns generellt anledning att var försiktig med uppgifter från olika listor. Ingen lista kan heller vara komplett. Rekommendationen från Miljökonsultgruppen är att hellre anta PCB-innehåll om man inte säkert kan bevisa att en kondensator är PCB-fri.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum