HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Lagstiftning
Myndighetskontakter
Myndighetskontakter

Kontakta kommunen
För att kontakta tillsynsmyndigheten i kommunen, så är det i praktiken miljökontoret du vänder dig till (det kontor som handlägger miljöfrågorna – det kan också vara till exempel det tekniska kontoret i kommunen eller ett gemensamt kontor för miljö- och byggfrågor). Vi använder här ordet ”miljökontoret”, både då vi avser tillsynsmyndigheten och miljökontoret.

Före inventeringen är det lämpligt att ta en första kontakt med miljökontoret för att få rådgivning och få veta hur miljökontoret vill att inventeringsresultatet ska redovisas. Använd gärna de blanketter för dokumentation av inventeringsresultat som finns på denna webbplats (länk nedan). Kommunen kan också ha egna blanketter. Läs mer på sidan Redovisning av inventeringsresultatet.

Informationen om inventeringsresultatet är en förutsättning för att miljökontoret ska kunna ge råd och utöva sitt tillsynsansvar. Operativ tillsyn ska enligt miljöbalken utövas mot den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd. Miljökontoret ska dessutom skapa förutsättningar för att balkens mål ska kunna uppfyllas. Detta kan ske genom rådgivning och information. Vissa kommuner erbjuder sig även att medverka när hyresgästerna ska informeras.

Anmäl PCB-sanering
En sanering måste anmälas i förväg till miljökontoret, vilket i praktiken innebär att en blankett för anmälan skickas till miljökontoret i kommunen. Anmälan ska vara inne senast tre veckor före sanering av PCB-haltiga fogmassor och golvmassor.

Undersök om kommunen har speciella önskemål om hur en anmälan om PCB-sanering ska utformas!

Fastighetsägaren kan bli ombedd att till miljökontoret lämna ett förslag till kontrollprogram för saneringen. Fastighetsägaren i sin tur begär in detta från den entreprenör som ska anlitas för saneringen. Miljökontorets handläggare kan sedan komma att besöka arbetsplatsen för att kontrollera om saneringen utförs på ett miljöriktigt sätt.

Föreläggande
En kommun kan förlägga en fastighetsägare att:
– lämna uppgifter och handlingar
– göra vissa undersökningar
– vidta särskilda försiktighetsåtgärder i verksamheten.

Ett föreläggande kan också vara kombinerat med vite.

De fastighetsägare som ännu inte har redovisat PCB-inventering och eventuell åtgärdsplan till miljökontoret (skulle varit klart den 30 juni 2008) kommer troligen att få föreläggande att göra detta eller har redan fått ett sådant föreläggande.

Blanketter för dokumentation av inventeringsresultat samt anmälan av PCB-sanering finns att hämta här.

Följ kommunens råd
Fastighetsägaren måste följa kommunens råd – annars kan kommunen meddela ett föreläggande.
Med kommunens miljökontor kan du också diskutera till exempel hur fogmassor med låga halter PCB (under 50 mg/kg) ska hanteras samt få råd om lämplig hantering av eventuella PCB-förorenade jordmassor som du planerar att ta bort.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum