HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Lagstiftning
Begreppet fastighetsägare
Miljöbalken och förordningar
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Myndighetskontakter
Lagstiftning

Alla byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade 1956 – 1973 skulle varit sanerade den 30 juni 2016 från fog- och golvmassor med PCB, både utvändigt och invändigt.

Byggnader som sanerats efter år 1998 behöver inte kontrolleras och saneras igen. Däremot måste man undersöka de nya fogmassorna vid ombyggnad, renovering eller rivning och då sanera dem på nytt om de innehåller mer PCB än 50 mg/kg.

Fastighetsägaren är ansvarig
I lagstiftningen krävs att ägare till en byggnad eller annan anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts under åren 1956–1973, ska inventera PCB och redovisa resultatet till miljökontoret. All inventering skulle ha varit klar den 30 juni 2008.

Fog- och golvmassor med PCB ska saneras och kondensatorer och isolerrutor som misstänks innehålla PCB ska märkas upp. Vid sanering ska fastighetsägaren kontrollera att arbetet genomförs enligt miljöbalkens och arbetsmiljölagstiftningens regler.

Fastighetsägaren har ett övergripande ansvar för sin fastighet och att de åtgärder som vidtas i fastigheten utförs i enlighet med lagstiftningens regler.

PCB-avfall är farligt avfall
Sammanfattningsvis gäller:
Avfall med mer PCB än 50 mg/kg är alltid farligt avfall (FA). Avfallet ska hanteras enligt avfallsförordningen (2020:614).


Krav ställs på fastighetsägaren:
-  Ska kontrollera tillstånd för transportör och mottagare
-  Ska se till att transportdokument finns inför transport och underteckna detta
-  Ska föra anteckningar om avfallet

Krav på transportören:
-  Ska ha tillstånd för transport av PCB-avfall
-  Ska upprätta transportdokument tillsammans med avfallslämnaren (fastighetsägaren)
-  Ska föra anteckningar om avfallet

Krav på mottagaren:
-  Ska ha tillstånd att mellanlagra eller destruera PCB-avfall (endast Fortum Waste Solutions i Kumla , f d SAKAB, destruerar PCB-avfall i Sverige).


Regler som är tillämpliga på PCB i byggnader

När det gäller PCB i byggnader finns både allmänt hållna och preciserade regler i lagtext. Du hittar dessa regler i: 

 • Miljöbalkens 2 kap (de allmänna hänsynsreglerna), 9 kap (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), 10 kap (förorenade områden), 15 kap (avfall och producentansvar) och 26 kap (tillsyn)
 • Plan- och bygglagen (2010:900) (om kontrollplan)
 • Avfallsförordning (2020:614)
 • Förordning (2007:19) om PCB m m  
 • Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll
 • Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall (NFS 2022:2) 
 • Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2020:5) om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret.
 • Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2018:11) om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter, exempelvis om användning av personlig skyddsutrustning, vibrationer och hygieniska gränsvärden.
  Läs mer om arbetsmiljö på sidan Sanering > Fogmassor > Arbetsmiljö.

Läs mer om reglerna på dessa sidor

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum