HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Demontering av isolerrutor med PCB

Isolerrutor med PCB ska demonteras och tas omhand som PCB-avfall enligt avfallsförordningen (2020:614). Isolerrutor ska demonteras och hanteras hela så att det inte finns någon risk att PCB läcker ut i miljön. Man får inte göra någon åverkan på själva rutan; den får inte krossas eller bearbetas (om inte företaget har fått ett speciellt tillstånd för bearbetning).

Att demontera isolerrutor med PCB kräver inte tillstånd eller anmälan.

Demontering
Demonterade isolerrutor med PCB är farligt avfall och måste tas om hand så att det inte finns någon risk att PCB läcker ut i miljön. Den som demonterar rutor med PCB ska vara försiktig så att de inte krossas eller skadas, så att PCB-haltig gas läcker ut.

Hur rutan är monterad påverkar demonteringssättet. Om rutan är monterad med fylld fals av kitt eller annan fogmassa ska man demontera hela karmen eller bågen med rutan kvar. Allt detta är farligt avfall och hanteras enligt gällande regler. Om rutan är monterad med luftad och dränerad fals ska man i stället lossa glasningslisterna och ta ut klossarna. Rutan och klossarna klassas då som farligt avfall.

Skyddsåtgärder
Skyddstäckning på mark och vid behov inne i lokaler ska finnas under hela hanteringen.
Isolerrutorna ska hanteras hela så långt det är möjligt. Entreprenören ska ha beredskap för att PCB-massa kan falla ut från isolerrutorna. Tejpa sprickor om sådana finns eller om det är risk för att glas kommer att spricka, tejpa glas som släpper från metalldistansen, tejpa om PCB-massa faller ur rutan.

Arbetsmiljö
Skyddshandskar ska användas vid arbetet; de kan vara av butylgummi, neopren, viton eller 4H (PE/EVAL). Om krossade rutor ska tas omhand inomhus rekommenderas helmask med gas- och partikelfilter.

Lagring, emballage, märkning
PCB-haltiga isolerrutor kan lagras tillfälligt på platsen, separat i låst utrymme. De får inte blandas eller lagras tillsammans med annat avfall.

Hela rutor ska lagras stående för att minska risken att de går sönder.

Isolerrutor som sitter kvar i båge/karm lagras helst väderskyddat under tak. För flyttning med truck kan bågarna/karmarna staplas på europall med solid förankring och kryssförstärkning. Isolerrutor utan båge/karm lagras i låst container som kan luftas horisontellt. Isolerrutorna ska skyddas så att de inte skadas mot containerns metallvägg.

Eventuellt krossat material eller PCB-massa som lossnat läggs i tunnor som försluts och märks PCB-haltigt avfall. Tunnorna ska förvaras i låst utrymme.

Fråga om tilltänkt transportör kan tillhandahålla lämpliga kärl och container.

Varje förpackningsenhet ska märkas med ”PCB-avfall”. Kompletterande märkning inför transporten kan göras av transportören.

Transport
Enligt avfallsförordningen får PCB-haltigt avfall endast transporteras av den som har tillstånd till detta av länsstyrelsen. Respektive länsstyrelse kan upplysa om vilka företag som har ett sådant tillstånd. Den som lämnar avfall för transport är skyldig att kontrollera (53 § avfallsförordningen) att transportören har det tillstånd som krävs (enl 36 § avfallsförordningen). Fastighetsägaren anses vara den som lämnar avfallet, men eftersom entreprenören gör det i praktiken, så måste entreprenören göra dessa kontroller och redovisa dem för fastighetsägaren.

För transport av PCB-avfall gäller också ADR-reglerna för transport av farligt gods.

Enligt 60 § avfallsförordningen ska ett transportdokument upprättas. Den som lämnar avfallet (lämnaren = fastighetsägaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren = transportören) ska se till att det finns ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska underskrift.

Fastighetsägaren kan ge sin entreprenör i uppdrag att upprätta och underteckna transportdokumentet för sin räkning, men fastighetsägaren har fortfarande kvar sitt förvaltningsrättsliga ansvar. Kopia på dokumentet ska överlämnas till fastighetsägaren.

Blanketter för transportdokument finns att ladda ner t ex från Stockholms webbplats www.stockholm.se. Sök Transportdokument. Du kan kontakta Fortums kundtjänst (019-30 52 00) för att få anvisningar om hur avfallet ska skickas och märkas. Du kan också söka på "Transportdokument" på Fortums webbplats (www.fortum.se) för att hitta ett formulär för transportdokument.

Anläggning som får ta emot PCB-avfall
Mottagare av avfallet ska vara antingen Fortum Waste Solutions eller en anläggning för mellanlagring som har tillstånd eller gjort anmälan för mellanlagring enligt miljöprövningsförordningen 29 kap.

Fastighetsägaren ska ha kontrollerat (53 § avfallsförordningen) att tänkt mottagare av avfallet, annan än Fortum Waste Solutions, är godkänd att ta emot PCB-avfall.

Entreprenören ska av transportören begära kopia på mottagningskvitto från mottagningsanläggningen. Kopia på mottagningskvittot ska överlämnas till fastighetsägaren.

(Den entreprenör som har transporttillstånd för PCB-avfall har möjlighet att själv mellanlagra små mängder PCB-avfall. Detta gäller om mängden avfall som lagras inte vid något tillfälle uppgår till mer än 200 kg farligt avfall. Alla farligt-avfall-fraktioner utom elektriska eller elektroniska produkter och blybatterier ska sammanräknas i de 200 kg. Om entreprenören mellanlagrar så ska ändå slutmottagarens kvitto sedan redovisas till beställaren.)

Destruktion
Avfallet som innehåller PCB tas omhand av Fortum Waste Solutions i Kumla – den enda godkända anläggningen i Sverige för behandling av farligt avfall med PCB. Avfallet förstörs genom förbränning vid ungefär 1 300 °C, då det bryts ned till mindre farliga beståndsdelar i en kontrollerad process.

Journalföring
Avfallsförordningen kräver journalföring av det farliga avfall som uppstår, med uppgifter om mängd avfall, slag av avfall samt anläggning som avfallet transporteras till (55 § avfallsförordningen).

Fastighetsägaren ses som den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer och ansvarar alltså för att anteckningarna förs. Den entreprenör som utför saneringen måste därför lämna dessa uppgifter till fastighetsägaren.

Anteckningar ska göras då avfallet lämnas för transport och bör göras även när mottagningskvitto erhålls.  Den som samlar in och den som transporterar farligt avfall ska också föra anteckningar enligt 56 och 57 §§ avfallsförordningen.


Fönsterkitt med asbest
Inför renovering/borttagning av isolerrutor måste man undersöka om rutorna har monterats med fönsterkitt med asbest. Regeln är att där fönster kan antas vara kittade före 1982 ska asbestprov tas innan arbete utförs på fönstret.

Observera att isolerrutor som är lödda inte är förseglade med PCB-haltig elastisk fogmassa men kan vara monterade med asbesthaltigt kitt! Lödda isolerrutor är förseglade med en distanslist av bly och standardmetoden fram till mitten/slutet av 60-talet var att montera glaset i bågen/karmen med fönsterkitt.

Kitt med asbest måste saneras bort innan en isolerruta skickas som avfall till en mottagningsanläggning.

Läs mer om asbest i gammalt fönsterkitt i nyheten den 21 november 2017.

Uppmärksamhet vid rivning
Isolerrutor med PCB bör vara markerade i dokumentationen från materialinventeringen inför rivning, så att de som river kan få information om var de finns. De som river bör också själv känna till var man kan hitta isolerrutor med PCB så att de kan vara uppmärksamma på om det finns fler. Detsamma gäller dokumentation av fönsterkitt med asbest enligt ovan och rivarens kunskap om att kitt kan innehålla asbest.

Mer information
Se även Planglasföreningens webbplats – www.svenskplanglas.se.

Broschyren "Demontering och hantering av isolerrutor med PCB" har tagits fram av Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening. Den senaste broschyren är från mars 2013. Broschyren finns att hämta på sanerapcb.nu. Den kan även beställas från Glasbranschföreningens webbplats www.gbf.se (sök på PCB) eller från Svensk Planglasförenings webbplats. (Sök på PCB > Branschriktlinjer).

Demontering och hantering av isolerrutor av PCB, kan du också hämta här.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum