HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Markåtgärder

Efter en fogsanering bör fastighetsägaren byta sanden i sandlådor samt det översta markskiktet på lekplatser och odlingslotter i byggnadens närhet.

Efter sanering kan PCB-halterna närmast huset ha ökat och därför kan marken närmast byggnaden åtgärdas som en extra säkerhetsåtgärd, när det gäller mark vid bostadshus, skolor, daghem med mera. Då kan ytskiktet (ca 1 dm) inom ett par meter från huset bytas ut på ytor som inte är hårdgjorda. Man kan också tänka sig att fylla på ny jord ovanpå den gamla om det är lämpligt. Samordna gärna detta arbete med andra förbättringar på tomten. 

Naturvårdsverket anser att man bör göra en totalbedömning av miljökonsekvenserna av att ta bort jord förorenad med PCB. Transporter och deponering av förorenade massor leder till utsläpp av klimatgaser och energiförbrukning och avfallet tar plats på deponin. Sammantaget innebär detta att man bör vara återhållsam med deponeringsalternativet enligt Naturvårdsverket.

Kontakta kommunens miljökontor för samråd om lämpliga åtgärder och hur de borttagna ytskikten ska tas om hand.

Om jordmassor med PCB ska läggas på deponi är det troligt att jordprover måste tas för att man ska få information om halter inför deponeringen.

Om markprover tas för analys av PCB ska man uppmärksamma att de svar man får från laboratoriet i detta fall brukar avse summan av sju olika PCB-föreningar (kongener). För halter i mark görs ingen omräkning till totalhalt PCB.

Läs också PCB i mark.
Mer information om spridning av PCB i mark finns i avsnittet
Hur sprids PCB?

 

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum