HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Hjälpmedel
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
Litteratur
Litteraturlista
1997 Naturvårdsverkets rapport PCB i fogmassor ...
1997 Kondensatorer, lista 1997
2000 Broschyr el-utrustning
2001 Seminarier och projekt i Stockholm 2000 - 2001
2001 Rapport Inventering med hund
2001 Rapport PCB i inomhusmiljön
2002 FoU-projekt om PCB-spridning
2006 Branschrekommendationer - Riv- och Saneringsentreprenörerna
2006 Branschrekommendationer ... på engelska
2006 Broschyr från Miljöförvaltningen Stockholm
2010 Uppföljning av inventering och sanering
2013 Glasbroschyr
2014 Förslag till AF-texter för sanering enligt AMA AF 12
2015 Rapport Uppföljning av sanering av PCB ...
2017-04 Glaslista från Svensk Planglasförening
2019 Inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar
Litteratur och webbplatser - PCB allmänt

Ett antal broschyrer m m hittar du i menyn till vänster.

Här nedan finns lista över litteratur

Tycker du att det saknas något viktigt, tipsa oss via E-post, adresser hittar du på sidan Kontakter.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter, se denna sida på sanerapcb.nu

Arnér M, Kallhauge U, Tolstoy N: Utveckling av metod för att identifiera och prioritera åtgärder för PCB-kontaminerade fastigheter. AB Jacobson & Widmark, 1998.

Avfallsförordning, SFS 2020:614

Bernes C: Organiska miljögifter. Ett svenskt perspektiv på ett internationellt problem. Naturvårdsverkets förlag, 1998.

Bernevi Rex G, Sikander E: Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor. Studie och rekommendationer om skyddsåtgärder, utrustning och rutiner. Rapport från Riv- och Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier, februari 2006.

Bernevi Rex, G: Inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar. Naturvårdsverkets rapport 6884, april 2019. Kan laddas ner här.

Branschrekommendation för åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor. Grundad på rapporten ”Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor – Studie och rekommendationer om skyddsåtgärder, utrustning och rutiner” Riv & Saneringsentreprenörerna, 2006. (Kan nås från denna sida)

Branschrekommendationen enligt ovan på engelska:
Clearance of PCB-laden sealants in buildings. Operating guidelines recommended by the trade associations, 2006.

Demontering och hantering av isolerrutor med PCB. En information från Glasbransch­föreningen och Svensk Planglasförening, mars 2013. (Kan nås från denna sida.)

Folkesson I: PCB i byggfogar. Utveckling och värdering av metoder för sanering av PCB-haltiga fogar i byggnader. Svenska Fogbranschens Riksförbund, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, 1999.

Folkesson I m fl: Sanera PCB-haltiga fogar, Handledning för fogentreprenörer. Svenska Fogbranschens Riksförbund. (1999) Utgåva 8, april 2012.

Förordning (2007:19) om PCB m m

Golder Grundteknik: Miljöteknisk markundersökning avseende PCB i jord inom fastigheten Örtuglandet i Åkeshov, Stockholm. Miljöförvaltningen i Stockholm, 1998. 

Golder Grundteknik: Miljöteknisk markundersökning avseende PCB i jord inom fastigheten Högsätra i Sätra, Stockholm. Miljöförvaltningen i Stockholm, 1998.

Inventera och sanera PCB! Broschyr från Miljöförvaltningen Stockholm 2006. (Kan nås från denna sida.)

Inventera och sanera PCB, Handbok från Miljökonsultgruppen, Sabo och Fastighetsägarna, 2008.

Inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar, Gunilla Bernevi Rex, Naturvårdsverkets rapport 6884, mars 2019. (Finns även på engelska: Inventory and clearance ..., se nedan.) 

Inventory and clearance of PCBs in buildings and facilities, Gunilla Bernevi Rex, Swedish Environmental Protection Agency, report 6885, mars 2019.

Hammar T: PCB i fogmassor. Länsstyrelsen i Kalmar län informerar, 1992:10.

Jansson Bo et al, Ogonmattet - a case study of emissions during replacement of PCB containing sealants. Institute of Applied Environmental Research, Stockholm University, 2000.

Jansson B, Sandberg J, Johansson N, Åstebro A: PCB i fogmassor - stort eller litet problem? Rapport 4697 Naturvårdsverket, 1997.

Lilliehorn P, Bernevi Rex G: Uppföljning av inventering och sanering av PCB i fogmassor. Uppdrag för Naturvårdsverket, 2010.(Kan nås via denna sida.)

Lilliehorn P, Bernevi Rex G: Uppföljning av sanering av PCB i fog- och golvmassor. Uppdrag för Naturvårdsverket 2015. (Kan nås via denna sida.)

Miljöbalk (1998:808) 

Miljökonsultgruppen i Stockholm, PCB-handbok, Sanering av PCB i byggnader, september 2016. Kan köpas från Svensk Byggtjänst

Naturvårdsverkets webbplats, www.naturvardsverket.se 

PCB i inomhusmiljön. Kartläggning av PCB-halter i inomhusluft och damm i utvalda lägenheter i Stockholm. Miljöförvaltningen i Stockholm, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, 2001. (Kan nås från denna sida)

PCB i isolerrutor. Svensk Planglasförening 2017-04-11. (Kan nås från denna sida.)

PCB-Belastung in Gebäuden. Erkännen – Bewerten – Sanieren. Wiesbaden, Berlin. Bauverlag GmbH. Katalyse e. V., Institut für angewandte Umweltforschung. ISBN 3-7625-3243-5, 1995.

PCB-förordningen, se ovan "Förordning (2007:19) ...

PCB-handbok. Sanering av PCB i byggnader. Se Miljökonsultgruppen ovan.

PCB-inventering med hund. Stockholms Stad, LIP-kansliet, 2001. (Kan nås från denna sida.)

Persson-Engberg J, Sigfrid L, Torring M: Rivningshandboken. Planering, demonteringsmetoder, verktyg. AB Svensk Byggtjänst, 1998.

Plan- och bygglag SFS 2010:900 

Rex G, Sundahl M, Folkesson I: Spridning av PCB från fogmassor till angränsande material. Rivning och sanering vid rivning. Sveriges Byggindustrier, FoU Väst, 2002. (Kan hämtas från SBUFs webbplats.)

Riktvärden för förorenad mark - Naturvårdsverkets rapport 5876, 2009. Se även artikeln Riktvärden för förorenad mark, på Naturvårdsverkets webbplats.

Sanera PCB-haltiga fogar, Handledning för fogentreprenörer. Se Folkesson I m fl ovan.

Seminarier och projekt i Stockholm 2000 - 2001 genom Kunskapsslussen inom det Lokala Investeringsprogrammet (LIP) i Stockholm. Dokumentation kan nås via denna sida


Sikander E, Sundahl M, Tornevall M, Ek-Olausson B, Hjorthage A, Rosell L, Johannesson P-O: Utveckling och utvärdering av metoder för utbyte av PCB-haltiga fogmassor. SP, Sveriges Provnings- och Forsknings­institut, 1999.

Stoppa PCB! En informationsskrift framtagen av Fragmenteringsbranschen och Renhåll­nings­verksföreningen (RVF) med stöd från Naturvårdsverket, 2000. (Kan nås från denna sida.)

Sundahl M, Hjorthage A, Torstensson C, Ek-Olausson B: Spridning av PCB från PCB-haltiga fogmassor till angränsande byggmaterial. Provtagningar, analyser och utvärdering. SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP rapport 2001:02.

Uppföljning av PCB-Fria Fogar. Handledning för miljökontoren. (Stor miljönytta med liten arbetsinsats.) Miljösamverkan Västra Götaland, December 1999.

Öberg T: Förekomst av PCB och PCN i varor och kemiska produkter i Sverige - Kloruppdraget, underlagsrapport 5. PM Nr 18/94 Kemikalieinspektionen, 1994.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum