HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Blanketter m m
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
Litteratur
Litteraturlista
1997 Naturvårdsverkets rapport PCB i fogmassor ...
1997 Kondensatorer, lista 1997
2000 Broschyr el-utrustning
2001 Seminarier och projekt i Stockholm 2000 - 2001
2001 Rapport Inventering med hund
2001 Rapport PCB i inomhusmiljön
2002 FoU-projekt om PCB-spridning
2006 Branschrekommendationer - Riv- och Saneringsentreprenörerna
2006 Branschrekommendationer ... på engelska
2006 Broschyr från Miljöförvaltningen Stockholm
2010 NV-rapport Uppföljning av inventering och sanering
2013 Glasbroschyr Demontering ...
2014 Förslag till AF-texter för sanering enligt AMA AF 12
2015 Rapport Uppföljning av sanering ...
2017-04 Glaslista från Svensk Planglasförening
2019 NV-rapport Inventering och sanering ... på svenska o engelska
Litteratur och webbplatser - PCB allmänt

Ett antal broschyrer m m hittar du i menyn till vänster.

Här nedan finns lista över litteratur

Tycker du att det saknas något viktigt, tipsa oss via E-post, adresser hittar du på sidan Kontakter.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter, se denna sida på sanerapcb.nu

Arnér M, Kallhauge U, Tolstoy N: Utveckling av metod för att identifiera och prioritera åtgärder för PCB-kontaminerade fastigheter. AB Jacobson & Widmark, 1998.

Avfallsförordning, SFS 2020:614

Bernes C: Organiska miljögifter. Ett svenskt perspektiv på ett internationellt problem. Naturvårdsverkets förlag, 1998.

Bernevi Rex G, Sikander E: Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor. Studie och rekommendationer om skyddsåtgärder, utrustning och rutiner. Rapport från Riv- och Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier, februari 2006.

Bernevi Rex, G: Inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar. Naturvårdsverkets rapport 6884, april 2019. Kan laddas ner här.

Branschrekommendation för åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor. Grundad på rapporten ”Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor – Studie och rekommendationer om skyddsåtgärder, utrustning och rutiner” Riv & Saneringsentreprenörerna, 2006. (Kan nås från denna sida)

Branschrekommendationen enligt ovan på engelska:
Clearance of PCB-laden sealants in buildings. Operating guidelines recommended by the trade associations, 2006.

Demontering och hantering av isolerrutor med PCB. En information från Glasbransch­föreningen och Svensk Planglasförening, mars 2013. (Kan nås från denna sida.)

Folkesson I: PCB i byggfogar. Utveckling och värdering av metoder för sanering av PCB-haltiga fogar i byggnader. Svenska Fogbranschens Riksförbund, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, 1999.

Folkesson I m fl: Sanera PCB-haltiga fogar, Handledning för fogentreprenörer. Svenska Fogbranschens Riksförbund. (1999) Utgåva 8, april 2012.

Förordning (2007:19) om PCB m m

Golder Grundteknik: Miljöteknisk markundersökning avseende PCB i jord inom fastigheten Örtuglandet i Åkeshov, Stockholm. Miljöförvaltningen i Stockholm, 1998. 

Golder Grundteknik: Miljöteknisk markundersökning avseende PCB i jord inom fastigheten Högsätra i Sätra, Stockholm. Miljöförvaltningen i Stockholm, 1998.

Inventera och sanera PCB! Broschyr från Miljöförvaltningen Stockholm 2006. (Kan nås från denna sida.)

Inventera och sanera PCB, Handbok från Miljökonsultgruppen, Sabo och Fastighetsägarna, 2008.

Inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar, Gunilla Bernevi Rex, Naturvårdsverkets rapport 6884, mars 2019. (Finns även på engelska: Inventory and clearance ..., se nedan.) 

Inventory and clearance of PCBs in buildings and facilities, Gunilla Bernevi Rex, Swedish Environmental Protection Agency, report 6885, mars 2019.

Hammar T: PCB i fogmassor. Länsstyrelsen i Kalmar län informerar, 1992:10.

Jansson Bo et al, Ogonmattet - a case study of emissions during replacement of PCB containing sealants. Institute of Applied Environmental Research, Stockholm University, 2000.

Jansson B, Sandberg J, Johansson N, Åstebro A: PCB i fogmassor - stort eller litet problem? Rapport 4697 Naturvårdsverket, 1997.

Lilliehorn P, Bernevi Rex G: Uppföljning av inventering och sanering av PCB i fogmassor. Uppdrag för Naturvårdsverket, 2010.(Kan nås via denna sida.)

Lilliehorn P, Bernevi Rex G: Uppföljning av sanering av PCB i fog- och golvmassor. Uppdrag för Naturvårdsverket 2015. (Kan nås via denna sida.)

Miljöbalk (1998:808) 

Miljökonsultgruppen i Stockholm, PCB-handbok, Sanering av PCB i byggnader, september 2016. Kan köpas från Svensk Byggtjänst

Naturvårdsverkets webbplats, www.naturvardsverket.se 

PCB i inomhusmiljön. Kartläggning av PCB-halter i inomhusluft och damm i utvalda lägenheter i Stockholm. Miljöförvaltningen i Stockholm, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, 2001. (Kan nås från denna sida)

PCB i isolerrutor. Svensk Planglasförening 2017-04-11. (Kan nås från denna sida.)

PCB-Belastung in Gebäuden. Erkännen – Bewerten – Sanieren. Wiesbaden, Berlin. Bauverlag GmbH. Katalyse e. V., Institut für angewandte Umweltforschung. ISBN 3-7625-3243-5, 1995.

PCB-förordningen, se ovan "Förordning (2007:19) ...

PCB-handbok. Sanering av PCB i byggnader. Se Miljökonsultgruppen ovan.

PCB-inventering med hund. Stockholms Stad, LIP-kansliet, 2001. (Kan nås från denna sida.)

Persson-Engberg J, Sigfrid L, Torring M: Rivningshandboken. Planering, demonteringsmetoder, verktyg. AB Svensk Byggtjänst, 1998.

Plan- och bygglag SFS 2010:900 

Rex G, Sundahl M, Folkesson I: Spridning av PCB från fogmassor till angränsande material. Rivning och sanering vid rivning. Sveriges Byggindustrier, FoU Väst, 2002. (Kan hämtas från SBUFs webbplats.)

Riktvärden för förorenad mark. Sök för info Riktvärden för förorenad mark, på Naturvårdsverkets webbplats.

Sanera PCB-haltiga fogar, Handledning för fogentreprenörer. Se Folkesson I m fl ovan.

Seminarier och projekt i Stockholm 2000 - 2001 genom Kunskapsslussen inom det Lokala Investeringsprogrammet (LIP) i Stockholm. Dokumentation kan nås via denna sida


Sikander E, Sundahl M, Tornevall M, Ek-Olausson B, Hjorthage A, Rosell L, Johannesson P-O: Utveckling och utvärdering av metoder för utbyte av PCB-haltiga fogmassor. SP, Sveriges Provnings- och Forsknings­institut, 1999. Rapporten finns här.

Stoppa PCB! En informationsskrift framtagen av Fragmenteringsbranschen och Renhåll­nings­verksföreningen (RVF) med stöd från Naturvårdsverket, 2000. (Kan nås från denna sida.)

Sundahl M, Hjorthage A, Torstensson C, Ek-Olausson B: Spridning av PCB från PCB-haltiga fogmassor till angränsande byggmaterial. Provtagningar, analyser och utvärdering. SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP rapport 2001:02. Rapporten finns här.

Uppföljning av PCB-Fria Fogar. Handledning för miljökontoren. (Stor miljönytta med liten arbetsinsats.) Miljösamverkan Västra Götaland, December 1999.

Öberg T: Förekomst av PCB och PCN i varor och kemiska produkter i Sverige - Kloruppdraget, underlagsrapport 5. PM Nr 18/94 Kemikalieinspektionen, 1994.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum