HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Lagstiftning
Miljöbalken och förordningar
Nya regler 2020
Miljöbalken
PCB-förordningen
Avfallsförordningen
Förordning om egenkontroll
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Myndighetskontakter
Nya och ändrade avfallsregler 2020

Europeiska unionens råd beslutade 2018 om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. 

I Sverige införlivar vi ändringarna bland annat genom miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och genom Naturvårdsverkets föreskrifter.

Avfallspaketet innebär nya krav på bygg- och rivningsavfall. Bl a ska avfallet sorteras i åtminstone sex fraktioner: trä, mineral (betong, klinker, keramik, sten), metall, glas, plast och gips. Detta gäller för både yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner. För det farliga avfallet finns det nya regler om spårbarhet.

Ny avfallsförordning
Den nya avfallsförordningen (2020:614)
 har fått en ny struktur med indelning i kapitel, där ett kapitel handlar om spårbarhet för farligt avfall.

Avfallskoderna återfinns i bilaga 3.

För farligt avfall har det tillkommit krav på att rapportera uppgifter till ett avfallsregister. Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter rapportera till avfallsregistret. 

Naturvårdsverket har gett ut föreskrifter (NFS 2020:5) om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret. Där beskrivs när och hur uppgifter ska antecknas och rapporteras. Dessa föreskrifter trädde ikraft den 1 augusti 2020.

Begreppet avfallsproducent
Centralt för att förstå de nya reglerna är att kunna tolka begreppet avfallsproducent. I Miljöbalken definieras det så: 
"Med avfallsproducent avses den som ger upphov till avfall (ursprunglig avfallsproducent) och den som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning, 15 kap. 4 § miljöbalken."
Det är troligt att fastighetsägaren som verksamhetsutövare räknas som "ursprunglig avfallsproducent" vid t ex rivning och sanering. Då har fastighetsägaren samma ansvar som tidigare för avfallets hantering. (Eller är fastighetsägaren bara "avfallslämnare?") Vi har ställt frågan till Naturvårdsverket om hur begreppet ska tolkas. De planerar att komma med en vägledning om detta och då återkommer vi med en uppdaterad text.

De nya bestämmelserna om avfall i miljöbalken och den nya avfallsförordningen (2020:614) trädde ikraft den 1 augusti 2020.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum