HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Lagstiftning
Miljöbalken och förordningar
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Myndighetskontakter
Miljöbalken och dess förordningar

Miljöbalken, MB (1998:808) har som mål att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Var och en har här ett ansvar.

Observera att texten nedan är en kortfattad beskrivning, som främst pekar på vad man bör observera. Vill du veta mer så gå till regelverket! 

Här nedan följer några viktiga punkter ur miljöbalken samt ett antal förordningar knutna till lagen. De flesta punkterna berör sådant du bör tänka på innan, under och efter en sanering.

Miljöbalken

 • I 2 kapitlet 3§ miljöbalken finns försiktighetsprincipen som är en grundläggande hänsynsregel. Den handlar om att förhindra och förebygga skada. Om det är risk för skador och olägenheter är fastighetsägaren enligt försiktighetsprincipen skyldig att vidta åtgärder.

 • Att vara fastighetsägare innebär att man är "verksamhetsutövare", eftersom man bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som berörs av miljöbalkens regler.

 • Verksamhetsutövaren är skyldig att visa att de regler som gäller enligt miljöbalken med förordningar följs när tillsynsmyndigheten så begär, 2 kap 1 § MB. Om miljökontoret begär uppgifter om exempelvis PCB i en byggnad så är fastighetsägaren skyldig att lämna sådana uppgifter.

 • Verksamhetsutövare är också till exempel den entreprenör som genomför sanering av PCB.

 • Verksamhetsutövaren ska skaffa sig kunskap om sin verksamhet och hur den påverkar människors hälsa och miljön. Detta innebär exempelvis kunskap om förekomst av PCB i en byggnad, kunskap om hur detta påverkar människors hälsa och miljön och kunskap om hur problemet kan åtgärdas, kunskapskravet, 2 kap 2 § MB

 • Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Miljökontoret kan begära förslag till kontrollprogram från verksamhetsutövaren (26 kap 19 § MB).

 • Vid sanering är verksamhetsutövaren skyldig att vidta sådana skyddsåtgärder att spridning av PCB förebyggs, minimeras och avhjälps. Verksamhetsutövaren är skyldig att använda sig av bästa möjliga teknik (2 kap 3 § MB).

 • Fogmassa är en kemisk produkt. Metod- och teknikval och byte av kemiska produkter behandlas i 2 kapitlet 6 §, produktvalsregeln. Denna innebär att vid val av nytt material ska man undvika att använda produkter som kan befaras innebära risker för hälsa och miljö, om de kan ersättas med mindre farliga.

 • Enligt miljöbalken ska man också utnyttja möjligheten till återanvändning, om det ej är olämpligt. Detta kan också stå i konflikt med andra miljöhänsyn. Den här frågan kommer upp t ex då man river byggnader och demonterar material som suttit intill PCB-haltiga fogar och som därför kan vara förorenat med PCB.

Förordningen (2007:19) om PCB m m (PCB-förordningen)

Inventering

 • Den som äger en byggnad eller anläggning  där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts 1956–1973 ska undersöka om massan innehåller PCB.   Enligt PCB-förordningen skulle detta ha rapporteras till miljökontoret senast 30 juni 2008.

 • En- och tvåbostadshus som är indelade som småhus enligt fastighetstaxeringslagen är undantagna.

 • Om det finns PCB i fog- eller golvmassor, så ska fastighetsägaren också i en åtgärdsplan redovisa vilka åtgärder som planeras för att sanera dessa och ta hand om avfallet som farligt avfall. Redovisningen ska också omfatta hur PCB-produkter med halter mellan 50 och 500 mg/kg ska tas om hand då de blir avfall vid framtida ombyggnad, renovering eller rivning. Den som inte har lämnat sin rapport i tid (till den 30 juni 2008) kan få ett föreläggande från miljökontoret.

 • Isolerrutor och kondensatorer som kan innehålla PCB ska märkas med uppgift om att de innehåller PCB. Om märkningen är svår eller kostnadskrävande att genomföra behöver man inte märka varje enskild vara men det ska finnas en märkning som är väl synlig för den som ska reparera eller avlägsna varan. Kravet på märkning innebär att även dessa måste inventeras.

 • Fastigheter som sanerats efter 1998 behöver inte saneras igen och behöver alltså inte inventeras på nytt nu.

Sanering

 • Fog- och golvmassor som innehåller PCB i halter över 0,05 viktprocent skulle enligt PCB-förordningen ha varit sanerade den 30 juni 2016. 
  Direktlänk till förordningen finns här. 

 • Saneringar som utförts efter utgången av 1998 behöver inte göras om nu, men den fog- eller golvmassa som då ersatt en PCB-produkt ska saneras i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

 • Före sanering ska anmälan göras till tillsynsmyndigheten, det vill säga kommunens nämnd för miljöfrågor (i praktiken till miljökontoret) tre veckor innan arbetena påbörjas.

 • Krav ställs på sanering vid om- och tillbyggnad samt rivning i de fall då PCB-halten i fog- och golvmassor är mellan 50 och 500 ppm (0,005 – 0,05 viktprocent). Även sådan sanering kräver anmälan till tillsynsmyndigheten.

 • Tillsynsmyndigheten, i regel kommunen, har ett visst utrymme för att ge dispenser från tidsgränsen för sanering, om
  - en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren
  - massan sitter mycket svåråtkomligt
  - det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt, eller
  - det finns andra särskilda skäl.
  Tillsynsmyndigheten ska i samband med dispensbeslutet ange vid vilken tidpunkt massan senast ska tas bort.

     
 • De är inte tillåtet att sälja eller på annat sätt överlåta produkter som innehåller PCB (t ex lysrörsarmaturer med PCB-kondensatorer). Man får inte heller bearbeta sådana produkter (t ex ta  bort glaset från isolerrutor med PCB). Detta regleras i PCB-förordningen, 7 §.


  Läs även på Naturvårdsverkets webbplats om vad som gäller enligt förordningen. Sök på PCB.

Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll

 • Eftersom saneringen är anmälningspliktig så gäller en särskild förordning om egenkontroll. Denna förordning innebär till exempel att det ska finnas en särskild ansvarsfördelning, att det ska finnas rutiner för att kontrollera utrustning med mera, att riskerna med verksamheten ska undersökas och att allt detta ska dokumenteras. Om en driftstörning inträffar ska miljökontoret omgående underrättas. Det är viktigt att läsa noga i förordningen och följa den, miljösanktionsavgifter kan beslutas om förordningen inte följs.

Avfallsförordningen (SFS 2011:927)

 • Borttaget PCB är farligt avfall och har avfallskod 17 09 02*. Enligt förordningen får man inte blanda olika slag av farligt avfall. Förordningen ställer krav på förvaring, märkning, journalföring, transporter och destruktion. Produkter som innehåller mer PCB än 50 mg/kg är farligt avfall. (För oljor gäller lägre halt.)
     
 • PCB-förordningen och avfallsförordningen innehåller bestämmelser om hantering av PCB-haltigt avfall.

 • Verksamhetsutövaren ska föra anteckningar om mängd och typ av farligt avfall som uppkommer samt vart det transporteras. Anteckningarna ska sparas i minst 3 år (55 § avfallsförordningen).

 • Att transportera PCB-avfall kräver särskilt tillstånd. För att få lämna avfall som uppkommit i en yrkesmässig verksamhet till någon annan för transport eller annan hantering krävs att
  1. den som ska hantera avfallet har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för hanteringen, och
  2. den som lämnar avfallet har kontrollerat att kravet i 1 är uppfyllt.
   (53 § avfallsförordningen (2011:927)).

 • Den som transporterar farligt avfall ska föra anteckningar (57 § avfallsförordningen) bl a om varifrån avfallet kommer, mängden, hur och vart det transporteras och spara anteckningarna i minst ett år.

 • För varje transport ska ett transportdokument upprättas enligt 60 § avfallsförordningen. Då avfallet lämnas för transport anses fastighetsägaren som lämnare och transportören som mottagare av avfallet (enligt uppgift från Naturvårdsverket om hur förordningens text ska tolkas). Den som lämnar avfallet och den som tar emot det ansvarar för att transportdokument upprättas. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska undertecknas av den som lämnar avfallet. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska det undertecknas med lämnarens elektroniska underskrift.

 • Den som har fört anteckningar om avfall enligt 54–58 §§ ska ge tillsynsmyndigheten
  och tidigare innehavare av avfallet möjlighet att ta del av innehållet i anteckningarna
  , om myndigheten eller den tidigare innehavaren begär det. (59 §)

     
 • Den som innehar avfall som innehåller eller utgörs av elektriska och elektroniska produkter ska sortera ut de elektriska och elektroniska produkterna och hålla dem skilda från annat avfall. (25 §.) Allt el-avfall ska gå till förbehandling i certifierad anläggning (25 - 29 §§).
     

PCB-produkt och PCB-vara
PCB-förordningen använder sig av begreppen PCB-produkt respektive PCB-vara. Det kan vara bra att känna till skillnaden mellan dessa båda:

 • Med PCB-produkt menas en kemisk produkt som innehåller sammanlagt mer än 0,005 viktprocent (50 vikt-ppm) polyklorerade bifenyler (PCB) och ytterligare fyra ämnen med liknande kemisk struktur. Naturvårdsverket känner inte till att några andra ämnen än PCB har påträffats i denna grupp i Sverige. Därför är det i praktiken innehållet av PCB som avgör om du har med en PCB-produkt att göra eller inte. (För olja gäller annan haltgräns.)

 • Med PCB-vara menas en PCB-produkt samt varje vara eller utrustning som innehåller, har innehållit eller har behandlats med en PCB-produkt.
 •   
   
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum