HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Kontaminerade material
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Fogmassor

PCB kan finnas i fogmassor i hus som har byggts eller renoverats under perioden 1956-1973.

Typer av fogmassor
Under 1950- och 1960-talet var polysulfidgummi den viktigaste råvaran för elastiska fogmassor. I en del av dessa användes PCB som mjukgörande komponent, ibland i kombination med andra mjukgörare. Under 1960- och 1970-talen utvecklades nya typer av elastiska fogmassor i första hand av typen polyuretan- och silikonfogmassor. I dessa användes inte PCB. Endast polysulfidmassorna har alltså från början en tillsats av PCB.

Var finner man massor med PCB?
Den dominerande användningen av polysulfidmassorna var för utvändig tätning av rörelsefogar m m. Man finner därför PCB-haltiga fogmassor främst mellan fasadelement, i dilatationsfogar (rörelsefogar i fasader, loftgångar m m) och i utvändiga anslutningsfogar vid fönster, dörrar o d. Inte bara betongelement utan också fasadplattor av t ex natursten kan vara fogade med PCB-haltiga massor. De kan också förekomma inomhus som fogtätning t ex i entréer och trapphus.

PCB i fogmassor förbjöds 1972. I många fall har man ersatt de ursprungliga fogmassorna med nytt material, då den gamla fogmassan tekniskt sett har tjänat ur.

Det finns också exempel på PCB-haltig fogmassa som sitter kvar i fogen, överfogad med ny massa. Men PCB kan också ha vandrat in i en utbytt fogmassa från gamla fogmasserester som lämnats kvar och från intilliggande material. Man har kanske inte vetat att det var PCB i den fogmassa som togs bort och därför inte varit så noga med att avlägsna all gammal fogmassa. Det är därför också möjligt att man bland andra typer av fogmassor än polysulfidbaserade kan hitta sådana som är sekundärt förorenade av PCB och innehåller mer än 0,005 % (50 mg/kg eller 50 ppm) PCB, som är den halt där fogmassan räknas som PCB-haltig och ska hanteras som farligt avfall.

För att hitta fogmassor med PCB ska prover tas på alla typer av fogmassor i byggnader från perioden 1956 – 1973 och skickas till laboratorium för analys.

Se vidare i avsnittet Inventering > Fogmassor

Se bildexempel på var fogmassor kan finnas under rubriken Inventering > Fogmassor > Bildexempel.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum