HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Lagstiftning
Begreppet fastighetsägare
Miljöbalken och förordningar
Nya regler 2020
Miljöbalken
PCB-förordningen
Avfallsförordningen
Förordning om egenkontroll
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Myndighetskontakter

PCB-förordningen

Förordningen (2007:19) om PCB m m

Inventering

 • Den som äger en byggnad eller anläggning  där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts 1956–1973 ska undersöka om massan innehåller PCB.   Enligt PCB-förordningen skulle detta ha rapporteras till miljökontoret senast 30 juni 2008. 

 • En- och tvåbostadshus som är indelade som småhus enligt fastighetstaxeringslagen är undantagna.

 • Om det finns PCB i fog- eller golvmassor, så ska fastighetsägaren också i en åtgärdsplan redovisa vilka åtgärder som planeras för att sanera dessa och ta hand om avfallet som farligt avfall. Redovisningen ska också omfatta hur PCB-produkter med halter mellan 50 och 500 mg/kg ska tas om hand då de blir avfall vid framtida ombyggnad, renovering eller rivning. Den som inte har lämnat sin rapport i tid (till den 30 juni 2008) kan få ett föreläggande från miljökontoret.

 • Isolerrutor och kondensatorer som kan innehålla PCB ska märkas med uppgift om att de innehåller PCB. Om märkningen är svår eller kostnadskrävande att genomföra behöver man inte märka varje enskild vara men det ska finnas en märkning som är väl synlig för den som ska reparera eller avlägsna varan. Kravet på märkning innebär att även dessa måste inventeras.

 • Fastigheter som sanerats efter 1998 behöver inte saneras igen och behöver alltså inte inventeras på nytt nu

Sanering 

 • Fog- och golvmassor som innehåller PCB i halter över 0,05 viktprocent skulle enligt PCB-förordningen ha varit sanerade den 30 juni 2016.  

 • Saneringar som utförts efter utgången av 1998 behöver inte göras om nu, men den fog- eller golvmassa som då ersatt en PCB-produkt ska saneras i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. 

 • Före sanering ska anmälan göras till tillsynsmyndigheten, det vill säga kommunens nämnd för miljöfrågor (i praktiken till miljökontoret) tre veckor innan arbetena påbörjas. 

 • Krav ställs på sanering vid om- och tillbyggnad samt rivning i de fall då PCB-halten i fog- och golvmassor är mellan 50 och 500 ppm (0,005 – 0,05 viktprocent). Även sådan sanering kräver anmälan till tillsynsmyndigheten. 

 • Tillsynsmyndigheten, i regel kommunen, har ett visst utrymme för att ge dispenser från tidsgränsen för sanering, om 
  - en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast följande åren
  - massan sitter mycket svåråtkomligt
  - det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska försvåras på ett betydande sätt, eller
  - det finns andra särskilda skäl.
  Tillsynsmyndigheten ska i samband med dispensbeslutet ange vid vilken tidpunkt massan senast ska tas bort. 

     
 • De är inte tillåtet att sälja eller på annat sätt överlåta produkter som innehåller PCB(t ex lysrörsarmaturer med PCB-kondensatorer). Man får inte heller bearbeta sådana produkter (t ex ta  bort glaset från isolerrutor med PCB). Detta regleras i PCB-förordningen, 
  7 §.

Begreppen PCB-produkt och PCB-vara
PCB-förordningen använder sig av begreppen PCB-produkt respektive PCB-vara. Det kan vara bra att känna till skillnaden mellan dessa båda: 

 • Med PCB-produkt menas en kemisk produkt som innehåller sammanlagt mer än 0,005 viktprocent (50 vikt-ppm) polyklorerade bifenyler (PCB) och ytterligare fyra ämnen med liknande kemisk struktur. Naturvårdsverket känner inte till att några andra ämnen än PCB har påträffats i denna grupp i Sverige. Därför är det i praktiken innehållet av PCB som avgör om du har med en PCB-produkt att göra eller inte. (För olja gäller annan haltgräns.)

 • Med PCB-vara menas en PCB-produkt samt varje vara eller utrustning som innehåller, har innehållit eller har behandlats med en PCB-produkt.

Läs även på Naturvårdsverkets webbplats om vad som gäller enligt förordningen. Sök på PCB.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum