HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Lagstiftning
Begreppet fastighetsägare
Miljöbalken och förordningar
Nya regler 2020
Miljöbalken
PCB-förordningen
Avfallsförordningen
Förordning om egenkontroll
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Myndighetskontakter

Avfallsförordningen (SFS 2020:614) 

Här finns avfallsförordningen.

 • Borttaget PCB är farligt avfall och har avfallskod 17 09 02*. Enligt förordningen får man inte blanda olika slag av farligt avfall. Förordningen ställer krav på förvaring, märkning, journalföring, transporter och destruktion. Produkter som innehåller mer PCB än 50 mg/kg är farligt avfall. (För oljor gäller lägre halt.)

 • PCB-förordningen och avfallsförordningen innehåller bestämmelser om hantering av PCB-haltigt avfall.

 • Den som har avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller elektroniska produkter ska sortera ut det och hantera det skilt från annat avfall på ett sätt som underlättar återvinning eller annan hantering som är godtagbar från miljösynpunkt.  (3 kap 5 §). 

 • Tillstånd krävs (i vissa fall anmälan) och ska kontrolleras. För att få lämna avfall som uppkommit i en yrkesmässig verksamhet till någon annan för behandling eller annan hantering krävs att
  1. den som ska hantera avfallet har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för hanteringen, och
  2. den som lämnar avfallet har kontrollerat att kravet i 1 är uppfyllt.
  (5 kap 18 § avfallsförordningen)

Spårbarhet
Avfallsförordningen (2020:614) har ett speciellt kapitel om spårbarhet, kapitel 6.

 • Verksamhetsutövaren ska föra anteckningar om mängd och typ av farligt avfall som uppkommer samt vart det transporteras. Anteckningarna ska sparas i minst 3 år (6 kap  1 § avfallsförordningen). 

 • Den som transporterar farligt avfall ska föra anteckningar (6 kap 2 § avfallsförordningen) bl a om varifrån avfallet kommer, mängden, hur och vart det transporteras och spara anteckningarna i minst ett år.

 • Den som har fört anteckningar om farligt avfall ska ge tidigare avfallsinnehavare och tillsynsmyndigheten möjlighet att ta del av innehållet i anteckningarna, om den tidigare innehavaren eller myndigheten begär det (6 kap 7 §). 

 • För varje transport ska ett transportdokument upprättas enligt 6 kap 19 § avfallsförordningen. Då avfallet lämnas för transport anses fastighetsägaren som lämnare och transportören som mottagare av avfallet. Den som lämnar avfallet och den som tar emot det ansvarar för att transportdokument upprättas. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om 
  - avfallstyp och 
  - avfallets vikt i kg 
  - datum för transporten
  - från vilken ursprunglig plats och till vilken slutlig plats avfallet transporteras
  - vem som är transportör och 
  - vem som är 
  lämnare och slutlig mottagare, om sådana finns. 

 • Transportdokumentet ska vara undertecknat av den som ska transportera avfallet och, om sådan finns, lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska lämnaren skriva under med en elektronisk underskrift.

 • Om transportdokument inte upprättas enligt de krav som framgår av 6 kap. 19 § avfallsförordningen (2020:614) ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor. Förordning (2020:690). Se 11 kap 9 § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Avfallsregistret

 • Nytt i avfallsförordningen (2020:614) är att Naturvårdsverket ska föra ett elektroniskt register över uppgifter om farligt avfall (avfallsregistret) (6 kap 9 §).
     
 • Den som är anteckningsskyldig ska lämna de uppgifter om farligt avfall som antecknats till avfallsregistret. Se vidare 6 kap 11 § avfallsförordningen. 

  Verksamhetsutövare som ska lämna uppgifter är den som
  -  producerar farligt avfall
  -  transporterar farligt avfall
  -  tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  -  mäklar eller handlar med farligt avfall
  -  behandlar farligt avfall och annat avfall

  Naturvårdsverket har gett ut föreskrifter (NFS 2020:5) om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret. Där beskrivs när och hur uppgifter ska antecknas och rapporteras. Dessa föreskrifter trädde ikraft den 1 augusti 2020.
  Läs också på Naturvårdsverkets webbplats under rubriken
  Uppgifter som ska lämnas till avfallsregistret.

 • Från den 1 januari 2022 gäller en bestämmelse om den som rapporterar in sina uppgifter för sent till avfallsregistret. Bestämmelsen innebär att den som slarvar kan få betala en miljösanktionsavgift om 5000 kronor. Läs bestämmelsen i 11 kap 8 b § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter


Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum