HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Lagstiftning
Begreppet fastighetsägare
Miljöbalken och förordningar
Nya regler 2020
Miljöbalken
PCB-förordningen
Avfallsförordningen
Förordning om egenkontroll
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Myndighetskontakter
Nya och ändrade avfallsregler 2020

Europeiska unionens råd beslutade 2018 om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. 

I Sverige införlivar vi ändringarna bland annat genom miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och genom Naturvårdsverkets föreskrifter.

Avfallspaketet innebär nya krav på bygg- och rivningsavfall. Bl a ska avfallet sorteras i åtminstone sex fraktioner: trä, mineral (betong, klinker, keramik, sten), metall, glas, plast och gips. Detta gäller för både yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner. För det farliga avfallet finns det nya regler om spårbarhet.

Ny avfallsförordning
Den nya avfallsförordningen (2020:614)
 har fått en ny struktur med indelning i kapitel, där ett kapitel handlar om spårbarhet för farligt avfall.

Avfallskoderna återfinns i bilaga 3.

För farligt avfall har det tillkommit krav på att rapportera uppgifter till ett avfallsregister (enligt 6 kap. avfallsförordning (2020:614)). Det innebär att de anteckningar som verksamhetsutövare redan tidigare haft en skyldighet att föra, nu dessutom ska lämnas kontinuerligt och digitalt till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Detta gäller från 1 november 2020. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.

Naturvårdsverket har gett ut föreskrifter (NFS 2020:5) om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret. Där beskrivs när och hur uppgifter ska antecknas och rapporteras. Dessa föreskrifter trädde ikraft den 1 augusti 2020.

Begreppet avfallsproducent
Centralt för att förstå de nya reglerna är att kunna tolka begreppet avfallsproducent. I Miljöbalken definieras det så: 
"Med avfallsproducent avses den som ger upphov till avfall (ursprunglig avfallsproducent) och den som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning, 15 kap. 4 § miljöbalken."

Avfallsproducenten ska se till att avfallet blir rätt hanterat. Det troligaste är att beställaren (ofta fastighetsägaren) är avfallsproducent och ansvarar för att avfallet blir rätt hanterat. Genom avtal kan ansvaret för hanteringen av av avfallet överlåtas till entreprenören, och entreprenören ska sedan redovisa till beställaren hur avfallet hanterats, vilket bör beskrivas tydligt i avtalet.

Om saneringsarbetet beställs av en entreprenör är det möjligt att denne räknas som avfallsproducent enligt det som Naturvårdsverket skriver i sin vägledning om vem som är avfallsproducent:

"När det är oklart vem som ansvarar för avfallet kan man undersöka närmare i vems verksamhet avfallet uppstår. En viktig aspekt är då vilka roller och ansvar de olika berörda aktörerna har. Ofta är det utföraren som själv har kontroll och ansvarar över det uppkomna avfallet. En motsatt situation kan uppstå när den som anlitas för att utföra ett visst arbete som genererar avfall saknar rådighet över avfallet och därigenom saknar möjlighet att uppfylla de krav som ställs på en avfallsproducent. I de fallen bör det vara beställaren av uppdraget som ses som avfallsproducent och inte utföraren." 


De nya bestämmelserna om avfall i miljöbalken och den nya avfallsförordningen (2020:614) trädde ikraft den 1 augusti 2020.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum