HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder

Sanering av fogmassa vid asbestskivor

Miljökonsultgruppen har diskuterat frågan med Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, entreprenörer och konsulter. Den fastighetsägare som har fogmassa med PCB intill asbesthaltiga skivor bör helst låta sanera PCB-fogarna så noggrant som möjligt och dessutom ta bort asbestskivorna.
Allt arbete som berör asbestskivorna är asbestarbete.

Hur ska fogmassan helst saneras och vilka tillstånd m m krävs?
Arbetsmiljöverket (AV) anser att det i praktiken är omöjligt att skära bort fogmassan intill det asbesthaltiga materialet utan att det asbesthaltiga materialet berörs. För att sanera PCB-fogmassa intill asbestskivor krävs därför både
 -  anmälan av PCB-sanering till kommunens miljökontor och
 -  att företaget har tillstånd för bearbetning/behandling av asbesthaltigt material från Arbetsmiljöverket. 
Det innebär också att
 -  utbildning krävs för den som ska bearbeta asbesthaltigt material.

Då tillstånd beviljas förordar AV borttagning med Feinkniv. Enligt uppgift från en entreprenör ska man med en vass Feinkniv kunna ta bort ett par mm av kanten på asbestskivan, om önskemålet från fastighetsägaren är att den ska sitta kvar. AV kommer att begränsa tillstånd för slipning och sågning.
Annars tar man bort skivan och kan göra en rits, förslagsvis 3 cm från kanten, och knäcka skivan för att få bort kanten. Kanten blir då PCB-avfall. 

När asbesthaltiga skivor ska tas bort räknas det som rivning av asbesthaltigt material och kräver
 -  tillstånd och
 -  utbildning för rivning av asbesthaltigt material.

Måste asbestskivorna tas bort?
Det finns idag inget lagstöd för att kräva rivning av asbestskivorna om de är hela och sitter fast på byggnaden.  AVs uppfattning är att asbesthaltiga cementskivor helst ska tas bort.  

Hantering av avfallet
Fogavfallet går som PCB-avfall som vanligt, samt eventuellt borttagna kanter av asbestskivorna.
För att asbestskivan när den tas bort ska kunna klassas som asbestavfall, så ska den vara så ren som möjligt från fogrester.

Det kan vara lämpligt att ta kontakt med tilltänkt deponi för asbestavfall innan saneringsarbetet påbörjas.


Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum