HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö i praktiken
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
Kvalitetssäkring
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder

Sanering av fogmassa vid asbestskivor

Den fastighetsägare som har fogmassa med PCB intill asbesthaltiga skivor bör helst låta sanera PCB-fogarna så noggrant som möjligt och dessutom ta bort asbestskivorna.

Hur ska fogmassan helst saneras och vilka tillstånd m m krävs?
Arbetsmiljöverket (AV) anser att det i praktiken är omöjligt att skära bort fogmassan intill det asbesthaltiga materialet utan att det asbesthaltiga materialet berörs. För att sanera PCB-fogmassa intill asbestskivor krävs därför både
 -  anmälan av PCB-sanering till kommunens miljökontor och
 -  tillstånd för bearbetning/behandling av asbesthaltigt material från Arbetsmiljöverket. 
Det innebär också att
 -  utbildning krävs för bearbetning av asbesthaltigt material.

Då tillstånd beviljas förordar AV borttagning med Feinkniv. Enligt uppgift från en entreprenör ska man med en vass Feinkniv kunna ta bort ett par mm av kanten på asbestskivan, om önskemålet från fastighetsägaren är att den ska sitta kvar. AV kommer att begränsa tillstånd för slipning och sågning.
Annars tar man bort skivan och kan göra en rits och knäcka den för att få bort kanten. Kanten blir då PCB-avfall.

Miljökonsultgruppen känner inte till något om invandring av PCB i eternit. Vi vet inte om ”fibrigheten” gör att det kan gå in längre. Men att sanera bort 2-3 mm om skivorna ska sitta kvar borde väl vara OK. Mer kan man kanske inte ta bort m h t funktion, infästningar osv?
Om skivorna ska tas bort kan man ju ta mera, kanske som vi rekommenderar i betong, t ex ca 2 - 3 cm.

När asbesthaltiga skivor ska tas bort räknas det som rivning av asbesthaltigt material och kräver
 -  tillstånd och
 -  utbildning för rivning av asbesthaltigt material.

Måste asbestskivorna tas bort?
Det finns idag inget lagstöd för att kräva rivning av asbestskivorna om de är hela och sitter fast på byggnaden.

AVs uppfattning är att asbesthaltiga cementskivor helst ska tas bort. I sin interna Väglednings-PM anger AV att när de behandlar ansökan om tillstånd för bearbetning/behandling ska möjligheten om eventuell rivning av asbesthaltiga asbestcementskivor beaktas.

Hantering av avfallet
Fogavfallet går som PCB-avfall som vanligt, samt eventuellt borttagna kanter av asbestskivorna.
För att asbestskivan när den tas bort ska kunna klassas som asbestavfall, så ska den vara så ren som möjligt från fogrester.

Det kan vara lämpligt att ta kontakt med tilltänkt deponi för asbestavfall innan saneringsarbetet påbörjas.


Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum