HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
Kvalitetssäkring
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Fastighetsägarens och entreprenörens ansvar

Fastighetsägaren har det övergripande ansvaret för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa och har också det yttersta ansvaret för arbetsmiljön under saneringsarbetet. Entreprenören ansvarar å sin sida för att arbetet genomförs med bästa möjliga teknik och med de åtgärder som krävs för att minimera spridning av PCB till omgivningen och för att skydda hälsa och miljö.

Miljö
Miljöbalken och dess förordningar gäller, där det bland annat ställs krav på bästa teknik för arbetet, skyddsåtgärder som förebygger spridning av PCB samt hantering av avfallet enligt avfallsförordningen.

Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska entreprenören fortlöpande kontrollera att arbetet utförs med god kvalitet. Denna förordning gäller även fastighetsägaren, och det är därför mycket viktigt att alla relevanta krav ställs redan i samband med upphandlingen. Fastighetsägaren måste också själv förvissa sig om att arbetet genomförs på avtalat sätt. Denna kontroll kan utföras genom återkommande oanmälda besök på arbetsplatsen.

Om fastighetsägaren anlitat en konsult för inventeringen kan det vara lämpligt att låta samma person utföra kontrollen under saneringsentreprenaden. Kontrollen ska även omfatta revisioner av entreprenörens egenkontroll och redovisning av avfallshanteringen ska begäras in.

Arbetsmiljö
Entreprenören ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen, men fastighetsägaren har ett överordnat ansvar även för arbetsmiljön under saneringen.

Arbetsmiljölagstiftningen har ändrats 1 jan 2009

Krav på byggarbetsmiljösamordnare (BAS) har införts. Ändringar i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter  till lagen (AFS 1999:03) gäller från och med 2009-01-01.

Det skall finnas en BAS för planering och projektering och en BAS för arbetsutförandet.
BAS skall finnas på alla projekt oavsett omfattning eller storlek.

BAS ska samordna arbetsmiljöarbetet och hålla i övergripande arbetsmiljöfrågor och riskbedömningar. BAS ersätter samordningsansvarig och får utökade arbetsuppgifter samtidigt som man ställer högre krav på dennes utbildning, erfarenhet och kompetens, kvalifikationerna skall kunna styrkas.

Byggarbetsmiljösamordnaren ska upprätta eller låta upprätta en arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etableras.

Några av ändringarna i arbetsmiljölagen:

  • Byggherren ska utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare, dels för planering och projektering och dels för utförandet av arbetet.

  • Byggarbetsmiljösamordnare kan vara en fysisk eller en juridisk person. 

  • Byggherren kan också utse sig själv men måste alltid göra ett aktivt val.

  • Att utse en byggarbetsmiljösamordnare befriar inte byggherren från ansvar för de uppgifter byggarbetsmiljösamordnaren ska utföra.

  • Byggherren kan under vissa omständigheter överlåta hela sitt arbetsmiljöansvar på en uppdragstagare.

Arbetsmiljöverket skriver på sin webbplats:
Observera att det samordningsansvar som byggarbetsmiljösamordnaren har aldrig förminskar det egna arbetsmiljöansvar som alltid ligger på varje enskild entreprenör som bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen. Om brister förekommer i en entreprenörs eget arbetsmiljöarbete på byggarbetsplatsen är det i första hand entreprenören själv och inte byggarbetsmiljösamordnaren som har en skyldighet att undanröja bristerna.

Ändringarna i byggnads- och anläggningsföreskrifterna heter AFS 2008:16. Den kan laddas ner från Arbetsmiljöverkets webbplats.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum