HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Fastighetsägarens och entreprenörens ansvar

Fastighetsägaren har det övergripande ansvaret för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa och har också det yttersta ansvaret för arbetsmiljön under saneringsarbetet.

Entreprenören ansvarar å sin sida för att arbetet genomförs med bästa möjliga teknik och med de åtgärder som krävs för att minimera spridning av PCB till omgivningen och för att skydda hälsa och miljö.


För en väl genomförd fogsanering med god kvalitet på arbetet, lämpliga skyddsåtgärder och god arbetsmiljö krävs att både entreprenören som utför saneringen och fastighetsägaren eller annan beställare (kanske med hjälp av konsult) har kunskap om PCB och hur det bäst ska saneras.

Ansvar för miljöpåverkan
Miljöbalken och dess förordningar gäller, där det bland annat ställs krav på bästa teknik för arbetet, skyddsåtgärder som förebygger spridning av PCB samt hantering av avfallet enligt avfallsförordningen.

Entreprenören ansvarar för att saneringsarbetet genomförs enligt de krav som ställs i lagstiftningen.
Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska entreprenören fortlöpande kontrollera att arbetet utförs med god kvalitet.

Denna förordning gäller även fastighetsägaren, och det är därför mycket viktigt att alla relevanta krav ställs redan i samband med upphandlingen. Fastighetsägaren måste också själv förvissa sig om att arbetet genomförs på avtalat sätt. Denna kontroll kan utföras genom återkommande oanmälda besök på arbetsplatsen.

Om fastighetsägaren anlitat en konsult för inventeringen kan det vara lämpligt att låta samma person utföra kontrollen under saneringsentreprenaden. Kontrollen ska även omfatta revisioner av entreprenörens egenkontroll och redovisning av avfallshanteringen ska begäras in.

Fastighetsägaren ska begära in och bevara dokumentation från entreprenaden och avfallshante-ringen och rapportera till miljökontoret efter avslutad sanering.

Ansvar för arbetsmiljön
Entreprenören ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen, men fastighetsägaren har ett överordnat ansvar även för arbetsmiljön under saneringen.

Entreprenadföretaget
Varje arbetsgivare har alltid ett arbetsmiljöansvar för sin egen personal. Det är viktigt att alla medarbetare vet vem som är ansvarig för arbetsmiljön och till vem de ska vända sig i olika frågor om arbetsmiljön.

Arbetsgivaren har huvudansvaret och ska tillsammans med anställda och skyddsombud ta fram rutiner för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska genomföra de åtgärder som behövs för att förhindra att arbetstagarna drabbas av olyckor eller sjukdom.

Ansvaret för den arbetsgivare som hyr in personal kan jämställas med det ansvar man har för sina egna, med vissa undantag.

Läs mer under rubriken Arbetsmiljö i praktiken.


Byggherrens arbetsmiljöansvar
Med begreppet Byggherre menas den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete. Byggherre är det begrepp som används i lagstiftningen. Byggherre vid saneringsentreprenader är oftast fastighetsägaren.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Byggnads- och anläggningsarbete har byggherren det grundläggande ansvaret för att se till att alla ska tänka på arbetsmiljön i olika skeden av ett byggprojekt.

För en saneringsentreprenad ska byggherren utse en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet, Bas-U. Byggherren ska se till att Bas-U är kunnig och har erfarenhet av aktuella arbeten. Tillsammans med byggarbetsmiljösamordnaren har byggherren ansvaret för att arbetsmiljöfrågorna beaktas under hela projektet. Byggherren ska följa upp att Bas-U sköter sina arbetsmiljöuppgifter (ingår i ”byggherrens back-up-ansvar”).

Under vissa omständigheter kan byggherren överlåta hela eller delar av sitt arbetsmiljöansvar. Den som övertar ansvaret kallas för uppdragstagare. I de flesta total- och generalentreprenader kan en uppdragstagare utses om uppdraget är tillräckligt självständigt och utan inblandning från byggherren i frågor som påverkar arbetsmiljö och säkerhet.

Sök närmare information på Arbetsmiljöverkets webbplats, www.av.se. Sök rubriken Ansvar vid byggnads- och anläggningsarbete.   

Mer om regler för saneringsarbete finns att läsa i avsnittet Lagstiftning.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum