HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Fogmassor med asbest
Naturvårdsverket skriver på sin webbplats under rubriken ”PCB, avlägsna fog- och golvmassor”:
”Fogmassor kan förutom PCB även innehålla andra farliga ämnen som till exempel blyoxid och asbest. Det kan innebära att fogmassor med en PCB-halt som är lägre än 50 mg/kg ändå ska klassas som farligt avfall om de innehåller andra farliga ämnen.”

För att undersöka om en fogmassa innehåller bly, bedöma blyhalten och få veta om massan är farligt avfall eller inte, kan en analys göras med avseende på bly.

Fogmassor kan också innehålla asbest. Fogmassor har enligt uppgift från Fogbranschen inte till-verkats med både PCB och asbest, men asbesthaltiga fogmassor kan ha låga halter PCB som kan överstiga gränsen för farligt avfall (50 mg/kg) beroende på att de smittats av någon källa med PCB. PCB-halten ska vara redovisad i PCB-inventeringen som gjorts inför saneringen.

Inför en rivning ska det framgå av materialinventeringen om det finns fogmassor med asbest. Inför en PCB-sanering är detta kanske inte undersökt. Man måste veta om det är asbest i en fogmassa som ska tas bort, som innebär att saneringen blir asbestarbete med de krav som då ställs på personlig skyddsutrustning m m.

Det här innebär att det kan vara bra att begära analys av både PCB och, om det finns minsta misstanke om asbest, även av asbest i samband med inventeringen. Även analys av bly kan begäras.

Enligt PCB-förordningen är avfall med mer PCB än 50 mg/kg PCB-avfall. För en riktig avfallshantering av asbestmassor med förorening av PCB över 50 mg/kg kan en kontakt tas med kommunen för att diskutera hur fogmassorna kan tas omhand. (Denna rekommendation har lämnats av Fortum Waste Solutions som tar emot PCB-avfall men inte gärna vill ha asbest.)

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum