HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö i praktiken
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
Kvalitetssäkring
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Avfallshantering

Allt farligt avfall ska samlas upp i godkända kärl och plastsäckar, vilka ska märkas. Den som transporterar avfallet måste vara godkänd av länsstyrelsen. Det PCB-haltiga avfallet destrueras hos Fortum Waste Solutions (f d SAKAB).

Farligt avfall
PCB-haltiga fogmassor som innehåller mer än 0,005 viktprocent PCB (50 mg/kg) är farligt avfall. Hur fogmassor med lägre halt PCB ska hanteras måste avgöras från fall till fall. Det bästa är att ta kontakt med kommunens miljökontor för att få råd och anvisningar för sådan hantering.

PCB-haltigt avfall från sanering är till exempel borttaget fogmaterial, bottningslister, betong-, lättbetong- och tegelavfall eller annat som suttit intill fogmassan, dammsugarpåsar och filter samt marktäckning. Även kasserade engångsoveraller, handskar och liknande räknas som PCB-avfall.

Insamling av avfall
Huvuddelen av det avfall som bildas vid utskärning består av sammanhängande remsor som omedelbart ska läggas i avsedda behållare tillsammans med bottningsmaterialet. En mindre del av avfallet består av mindre partiklar, varav huvuddelen fångas in av dammsugaren. Partiklar som faller ner på arbetsplattformen ska samlas in noggrant.

För att minimera spridningen av PCB vid saneringen är det mycket viktigt att allt avfall som uppkommer tas om hand omsorgsfullt. Allt PCB-haltigt avfall får samlas i samma emballage.

Emballage och märkning
Det uppsamlade slipdammet läggs tillsammans med det övrig fogavfallet i särskilda kärl eller polyetensäckar som är godkända för farligt avfall. Varje förpackningsenhet ska märkas tydligt och placeras i låsbart utrymme, normalt en container, som också ska märkas. Avfallskoden för PCB-avfall är 17 09 02*.


Journalföring
PCB-haltigt avfall är farligt avfall enligt avfallsförordningen (2011:927). Förordningen kräver journalföring med uppgifter om mängd avfall, slag av avfall samt anläggning som avfallet transporteras till. En årlig sammanställning av avfallsmängder ska göras.

Transport

Enligt avfallsförordningen får PCB-haltigt avfall endast transporteras av den som har tillstånd till detta av länsstyrelsen. Respektive länsstyrelse kan upplysa om vilka företag som har ett sådant tillstånd. Den som lämnar avfall för transport är skyldig att kontrollera att både transportören och mottagaren har de tillstånd som krävs.

Enligt avfallsförordningen ska ett transportdokument upprättas. Blanketter för transportdokument finns att ladda ner t ex från Stockholms webbplats www.stockholm.se. Sök Transportdokument. Du kan kontakta Fortums kundtjänst (+46 19 30 52 00, kundservice.rws@fortum.com) för att få anvisningar om hur avfallet ska skickas och märkas. Du kan också söka på "Transportdokument" för att hitta ett formulär för transportdokument.

Destruktion
Avfallet som innehåller PCB tas omhand av Fortum Waste Solutions i Kumla – den enda godkända anläggningen i Sverige för behandling av farligt avfall med PCB. Avfallet förstörs genom förbränning vid ungefär 1 300 °C, då det bryts ned till mindre farliga beståndsdelar i en kontrollerad process.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum