HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Sanering av 50 – 500 mg PCB per kg
Enligt den ändrade PCB-förordningen (ändrad enl SFS 2010:963), 17a § och 18 §, så ska fastighetsägaren ta bort fogmassa eller golvmassa med sådana halter senast i samband med ombyggnad, renovering eller rivning. Även detta räknas som sanering och kräver anmälan till tillsynsmyndigheten (i praktiken miljökontoret i kommunen). 

Om fogmassorna har halter under 50 mg/kg så räknas de som brännbart avfall och det är inte PCB-sanering att ta bort dem.

Enl 16 § förordningen (2007:19) om PCB m m ska PCB-produkter (alltså alla med PCB-halt över 50 mg/kg) när de blir avfall, sorteras ut och hanteras som farligt avfall. Detta innebär krav på hanteringen av avfallet på arbetsplatsen, på transporter, märkning m m även då sådana massor tas bort.

När det gäller arbetsmiljön är det nog inte så troligt att man vid bearbetning av fogsidor med kvarsittande fogmassa (eller golv med golvmassa) med halter strax över 50 mg/kg, får en spridning av PCB till andningsluften, som överstiger det hygieniska gränsvärdet enligt arbetsmiljölagstiftningen. Vid några studier av PCB-halter i andningszonen har halterna legat runt det hygieniska gränsvärdet (10 mikrogram per kubikmeter luft). Fogmassan har då innehållit PCB-halter i storleksordningen 100 000 mg/kg.

Däremot när det gäller inhalerbart damm så är det troligt att det andningsskydd som rekommenderas vid PCB-sanering bör användas för att skydda mot dammet vid slipning. En kontakt med Arbetsmiljöverket bör kunna ge ett klarare besked. Vi anser att man även vid denna typ av arbete ska använda effektiv dammuppsamling vid slipningsarbeten.

Övriga skyddsåtgärder för den yttre miljön bör kunna vara enklare än vid annan PCB-sanering. Tillsynsmyndigheten får förelägga om de skyddsåtgärder den anser vara motiverade i det enskilda fallet.


Saneringen av massor med 50 - 500 mg PCB per kilo bör då kunna göras på ett förenklat sätt:

•  Hantering av avfallet som PCB-avfall = farligt avfall

•  Noggrann bortskärning av fogmassan

•  Slipning om det behövs för vidhäftning av ny fogmassa

•  Full skyddsutrustning och effektiv dammuppsamling vid slipning

 
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum