HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
Kvalitetssäkring
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Innan saneringsarbetet påbörjas

Möte med entreprenören
Fastighetsägaren bör hålla ett möte med entreprenören innan arbetet påbörjas, där han får presentera valda arbetsmetoder och utrustning, allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten (se förslag till AF-texter). Miljökontoret och arbetsmiljöinspektionen bör ges tillfälle att delta i mötet.

Provsanering
En provsanering kan vara värdefull om det gäller ett mer omfattande saneringsarbete. Fastighetsägaren bör då beställa att entreprenören gör en provsanering på cirka 1–2 meter fog för att fastställa nivån på saneringen. Vid en provsanering kan man även kontrollera arbetsställning, arbetarskydd och tillgänglig utrustning. (Eventuellt kan man även göra en flödesmätning av dammsugarutrustningen.) Miljökontoret samt arbetsmiljöinspektionen bör inbjudas till provsaneringen.

Ett exempel på när en provsanering kan vara av värde är när det gäller smala fogar som sitter mellan naturstensplattor i en fasad, där man inte vill riskera att plattorna spräcks eller skadas på annat sätt. Vid en provsanering kan man då se hur arbetet utförs och komma överens om rengöringsgrad m m.

Handlingar från entreprenören
Följande handlingar bör begäras in och lämnas av entreprenören innan arbetet startar:

 • Arbetsmiljöplan
 • Miljöplan
 • Kvalitetsplan
 • Kopia av försäkringsbevis
 • Kopia av transportörs tillstånd för transport av farligt avfall
 • Kopia av tillstånd för eventuell mellanlagring.
Därutöver kan beställaren begära kopior av intyg från genomgångna kurser i sanering enligt SFRs handledning.

Inhägnad av arbetsplatsen
Arbetsplatsen ska inhägnas så att inga obehöriga kan komma in på arbetsområdet. Avfallsbehållarna ska placeras innanför avspärrningarna och vara låsta när arbete inte pågår. Skyltar om pågående arbete och tillträdesförbud bör sättas upp.

Ställning och arbetsplattform
Vid sanering av fogar i fasad har valet av ställning och utformningen av arbetsplattformen betydelse för möjligheten att minimera PCB-spridningen till miljön. Det har även betydelse för arbetsmiljön under själva saneringen.

PCB-sanering ställer särskilda krav på ställningen när det gäller säkerhet och arbetsutrymme. Arbetsplattformen måste till exempel ha tillräcklig plats för personer och utrustning, och den ska ha tät botten och tät anslutning mot väggen så att inte avfall kan passera där. Därutöver rekommenderas vindskydd upp till räckeshöjd. Monteras vindskyddet högre upp än så gäller inte byggnadsställningens CE-märkning.
Foto: Gunilla Bernevi Rex

Det finns olika slags ställningar som kan användas vid fogsanering:

 • Klätterställning är ofta det bästa alternativet om sanering ska göras utan samband med andra fasadarbeten, och om en sådan kan användas med hänsyn till markens och byggnadens utformning. En klätterställning är tillräckligt stabil för att placera dammsugaren på och kan anpassas efter önskad arbetshöjd.

 • Hängställning är ett billigare alternativ än klätterställning, men den är vindkänslig och svårare att täta mot fasaden. Det är inte heller säkert att en sådan ställning kan bära den tunga dammsugarutrustningen. 

 • Hängställning är ett billigare alternativ än klätterställning, men den är vindkänslig och svårare att täta mot fasaden.

 • Fast ställning kan bli aktuell om andra arbeten än fogsanering ska utföras. Med en sådan är det svårare att få en ergonomiskt riktig arbetshöjd.
   
 • Rullställning, saxlift eller bygglift kan användas i vissa fall, till exempel om få och spridda fogar ska saneras, men det kan vara svårt att få tillräckligt med utrymme på en sådan ställning och svårt att få tätt mot fasaden.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum