HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö i praktiken
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
Kvalitetssäkring
Kontroll före start
Förslag egenkontroll
Provtagning och mätningar
Beställarkontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Provtagning och mätningar

Någon rekommendation om provtagning och mätningar finns inte, men följande kan eventuellt genomföras:

 • Provtagning av jord vid utvändig sanering. Det är känt att PCB-halterna intill hus med PCB-fogmassa i fasad är högre än bakgrundshalterna av PCB. Vissa markåtgärder bör vidtas efter fogsanering även om inga prover tagits. Läs om markåtgärder.
  Miljökontoret kan begära provtagning och riskbedömning för att man ska kunna bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga. Miljösamverkan Skåne rekommenderar miljökontoren att begära provtagning av mark. Läs mer.

  Jordprover som visar mycket höga halter efter avslutad sanering kan ge en indikation på att arbetet har om utförts med mycket dåliga skyddsåtgärder, så att mycket PCB har spridits till omgivningen. För att konstatera detta bör man i så fall ta ett stort antal prover, eftersom enstaka fogbitar eller större partiklar som hamnat på marken slumpmässigt kan ge höga värden. Men det är osäkert hur resultatet av provtagning efter sanering ska bedömas, då det gäller entreprenörens skyddsåtgärder.
  Vi rekommenderar att man i första hand förebygger sådan spridning av PCB genom tydliga krav vid upphandling och fortlöpande kontroll av saneringen från beställaren och ett bra skyddsarbete från entreprenörens sida.
 •  
 • Mätning av PCB-förekomst i luften i arbetsmiljön. En sådan mätning kan visa hur stor spridningen är för de olika arbetsmetoder som används. Mätningen ska utföras under samma förhållanden som själva saneringsarbetet utförs. Tidigare mätningar har gjorts vid saneringsarbeten där man följt rekommenderade skyddsåtgärder för uppsamling av damm och gaser vid verktyget. Resultaten visade i dessa fall att halterna av PCB och inhalerbart damm låg nära eller strax över de hygieniska gränsvärdena. Detta bör vara acceptabelt från arbetsmiljösynpunkt när fläktmatad mask med gas- och partikelfilter används som andningsskydd.

 • Mätning av dammsugarens luftflöde vid verktyget. Luftflödet ger en indikation på hur god uppsamlingen av PCB-haltigt damm och gaser är. Luftflödet bör inte vara lägre än 370 m3 per timme innan slang och verktyg kopplats in. I branschrekommendationen från Riv- och Saneringsentreprenörerna ges exempel på vilken slang och vilka verktyg inkopplade som kan ge PCB- och dammhalter som ligger nära de hygieniska gränsvärdena.
  Enligt en tidigare studie utförd av SP (SP Rapport 1999:07) bör flödet med slangar, verktyg samt kåpa anslutna inte underskrida cirka 330 m3
  per timme. Flödet kan mätas med hjälp av till exempel VEAB-rör.Foto: Gunilla Bernevi Rex

Flödet bör vara minst 370 m3/h utan slang och verktyg inkopplade,
nominellt bör flödet vara högre. När denna utrustning testades
minskade flödet med 20 % när slang på 10 m Ø 63 mm + 2 m
Ø 50 mm kopplades in.

 

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum