HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Skydd för boende m fl
Skydd för miljön
Vid invändig sanering
Städning
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Skydd för boende och lokalanvändare

Krav ska ställas redan vid upphandlingen på att entreprenören redovisar skyddsåtgärder och dagliga rutiner för att skydda miljö samt hyresgäster och lokalanvändare.

För att skydda de boende och lokalanvändare som finns i huset när saneringen pågår är det viktigaste att damm och partiklar samlas upp vid källan och att entreprenören har goda rutiner för städning och avfallshantering. Den bästa saneringstekniken, som beskrivits ovan, innebär en mycket effektiv uppsamling av PCB i damm och i gasfas, genom att kraftiga dammsugare används både vid utskärning av fogmassan och vid den efterföljande rengöringen av fogsidorna. På samma sätt måste dammet samlas upp effektivt om andra maskiner används för saneringen

Fastighetsägaren bör diskutera skydd av boende och lokalanvändare med entreprenören. Fastighetsägaren kan även rådgöra med miljömyndigheten i kommunen för att hitta de lämpligaste åtgärderna.

•  De boende bör inte öppna fönster eller använda balkongerna på den fasad där sanering pågår.

•  Man bör också försegla tilluftsventiler i den fasad där sanering ska genomföras.

•  Vid behov kan man även täta mot luftläckage runt fönster och dörrar.

•  Frånluftsventilation som skapar undertryck inomhus eller där luften tas in nära arbetsområdet,
   bör om möjligt stängas av under pågående arbete.

Tätning av ventil i fasaden
Foto: Igor Kecskés Maconkai


Det krävs att entreprenören har goda dagliga städrutiner, till exempel att bitar av fogmassa och annat som faller ner från arbetsställningen tas om hand. Skyddstäckningen på marken ska göras ren, samlas ihop och läggas på säkert ställe.

Valet av arbetsställning och möjligheten till rengöring av ställningen och dess anslutning till fasaden har också betydelse för spridningen av PCB. Hanteringen av avfallet måste vara noggrann, och ett lämpligt område ska inhägnas så att det inte finns någon möjlighet för allmänheten, till exempel lekande barn, att komma i kontakt med det PCB-haltiga avfallet.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum