HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Krav på sanerare
Förfrågningsunderlag
Prövning av anbud
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Krav på sanerare

För sanering av fogmassor bör fastighetsägaren anlita en entreprenör som arbetar enligt en beprövad metod och med utrustning och rutiner som minimerar spridningen av PCB.

En arbetsmetod som rekommenderas är den som beskrivs i handledningen Sanera PCB-haltiga fogar, Handledning för fogentreprenörer.  Ett alternativ kan vara beskrivningen av arbetet i PCB-handboken, Sanering av PCB i byggnader, Miljökonsultgruppen 2016.

I handledningen, som riktar sig främst till entreprenörer, finns information som även är av värde för den som ska beställa och kontrollera saneringsarbete. Handledningen kan beställas från Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR).

PCB-handboken kan beställas från Svensk Byggtjänst.

Se även Branschrekommendation för åtgärder vid sanering (2006) från Riv- och Saneringsentreprenörerna.

Utveckling av saneringstekniken kan innebära att entreprenören föreslår andra lösningar än de som rekommenderas i handledningen eller handboken. Vid upphandling bör fastighetsägaren alltid begära att entreprenören redovisar arbetsmetod, utrustning, skyddsåtgärder och liknande i anbudet.

Det är viktigt att fastighetsägaren alltid anlitar seriösa företag för saneringen. En dåligt utförd sanering som sprider mycket PCB till miljön kan skada mer än om fogmassan får sitta kvar ett antal år. Fråga vid upphandlingen efter kunskap och erfarenhet samt referenser från tidigare saneringsarbete.

Ställ krav på utbildade sanerare!
Rekommendationen är att alla som arbetar med sanering ska ha relevant utbildning. Några företag har hösten 2010 enats om riktlinjer för utbildningen i PCB-sanering. Läs mer under rubriken Utbildning - PCB-sanering.

Läs mer om utbildning i sanering av PCB-haltiga fogmassor enligt riktlinjerna. Utbildningen omfattar bland annat arbetsmetoder, utrustning, skyddsåtgärder, arbetsmiljö och kvalitetssäkring samt de viktigaste reglerna i gällande lagstiftning. Personer med denna utbildning kan visa upp intyg från utbildningen.

Dessa företag/organisationer utbildar i PCB-sanering.

Det finns inga formella krav i lagstiftningen på den som ska utföra sanering av PCB i fog- eller golvmassor.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum