HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Anmälan om sanering
Info till hyresgäster
Upphandling
Ansvar
Före sanering
Saneringsteknik
Skärning med kniv
Rengöring av fogsidor
Andra metoder
Kvalitetskrav på rengöringen
Dammuppsamling m m
Skyddsåtgärder
Arbetsmiljö
Avfallshantering
PCB vid asbestskivor
50 – 500 mg PCB per kg
Fogmassor med asbest
Kvalitetssäkring
Beställarens kontroll
Ersättningsmaterial
Kostnader
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Uppsamling av fogavfall och damm

Damm och gaser ska samlas in vid verktygen

Den motordrivna kniven som används vid skärningsarbetet och slipmaskinen för rengöring av fogkanterna ska vara försedd med ett dammuppsamlande munstycke som är anslutet till en effektiv dammsugare.

Dammsugarslangens ände kan utformas som ett munstycke genom att snedskäras och fästas vid maskinen så att dammuppsamlingen blir maximal. På marknaden finns en typ av slang som kan böjas och riktas efter önskemål och som sedan stannar kvar i den inställda positionen. Den kan därigenom lätt anpassas till den aktuella arbetssituationen. Denna typ av munstycke är lämplig att använda tillsammans med till exempel rakslip med slipstift och bilningsmaskin. Det finns även vissa maskiner med integrerad dammuppsamlingskåpa, till exempel en modell av den så kallade Feinkniven. Se bilder på denna sida.

När vinkelslip används för slipning ska maskinen vara försedd med en dammuppsamlande kåpa kopplad till dammsugarslangen. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har utvecklat en speciell effektiv kåpa med borst, som ger minimal dammspridning och som bör användas i största möjliga utsträckning. Se bild här.

Uppsamling av fogavfall
Avfallet ska samlas in så nära källan som möjligt.

Större fogbitar och bottningsmaterial samlas in för hand allt eftersom det tas bort. Avfallet ska läggas direkt i en säck eller annan behållare avsedd för det farliga avfallet. Partiklar och större fogbitar som faller ner på arbetsplattformen ska noggrant samlas in, enklast genom dammsugning. Plattformen bör göras ren minst i samband med byte av arbetsställe och vid arbetsuppehåll.Fogmassan och bottningsmaterialet samlas in och läggs direkt i säcken.
Foto: Gunilla RexMarktäckningen görs ren med dammsugning
Foto: Gunilla Rex


Dammsugare/stoftavskiljare

För att minimera spridningen av PCB måste dammet samlas upp effektivt. Vid alla arbetsmoment med maskiner är det därför mycket viktigt att man använder dammuppsamlande utrustning med tillräcklig kapacitet. Dammsugarna ska ha tillräckligt luftflöde och hög lufthastighet vid verktygen.Dammsugare placerad på marken för arbete på fasaden
Foto: Gunilla Rex

 •   Dammsugarens nominella flöde bör vara så stort att inget synligt damm bildas – 
    ofta minst 400 m3/h.
•   Ofta är ett högre luftflöde önskvärt, gärna 600 m3/h nominellt flöde.
•   Flödet minskar då slang och verktyg kopplas på.
•   Flödet minskar snabbt när utrustningen används.

Dammsugare som används kan ha en kapacitet av 400, 600 eller 800 m3 luft per timme som nominellt luftflöde. Enligt den branschrekommendation som Riv- och Saneringsentreprenörerna tagit fram bör det uppmätta flödet (utan inkopplade slangar och verktyg) vara minst cirka 370 m3 per timme. Detta flöde har testats tillsammans med en slang på 10 m Ø 63 mm + 2 m Ø 50 mm samt några vanliga verktyg. Flödet minskade då med cirka 20 %. Testet visade PCB- och dammhalter i luften som låg i närheten av de hygieniska gränsvärdena. Detta bör vara acceptabelt när skyddsutrustning enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer används.

Om man vill begränsa slanglängden ställs särskilda krav på placeringen av dammsugaren. Detta måste finnas med i planeringen när man väljer ställning och liknande.

Dammsugaren ska vara försedd med trestegsavskiljning med Hepafilter 99,95 procent (klass H13) enligt standarden SSEN 1822-1 tillsammans med ett lämpligt förfilter. Likvärdiga filter eller maskiner som uppfyller denna reningsgrad kan accepteras efter beställarens prövning.

Rengöring av dammsugarens filter (på plats i dammsugaren) utförs enligt dammsugartillverkarens anvisningar. Dammsugarens partikelfilter ska rengöras ofta. Entreprenören ska vara uppmärksam på försämrad dammuppsamling – då är det dags för rengöring! Filterbyten skall utföras enligt dammsugartillverkarens anvisningar på en väl vindskyddad plats eller inomhus i avskärmat utrymme med luftrenare.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum